null MTK:n lausunto asiasta HE 144/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lausunto

MTK:n lausunto asiasta HE 144/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

13.10.2021

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainvaliokunnan verojaostolle asiasta HE 144/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta. 

”Esityksessä esitetään polttoturpeen verottoman käytön soveltamisalan laajentamista nykyisestä vuosina 2022–2029. Vuosina 2022–2026 verotonta olisi alle 10 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö ja vuosina 2027–2029 alle 8 000 megawattitunnin vuotuinen käyttö. Verottomuus koskisi kaikkia polttoturvetta käyttäviä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia.” 

MTK kannattaa esityksen toimeenpanoa pikaisesti. Esitys noudattaa Laaja-alaisen turvetyöryhmän toimenpidesuositusta, joka tällä hallituksen esityksellä toimeenpannaan. Turvetyöryhmä arvioi toimenpiteen tarpeen kiireelliseksi. Samoin arvioi MTK. 

”Esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön polttoturpeen verotuksen lattiahintamekanismi, jonka avulla varmistettaisiin turpeen energiakäytön väheneminen myös päästöoikeuden hinnan laskiessa.” 

MTK näkee lattiahintamekanismin käyttöönoton tarpeettomana. Päästöoikeuden hinnat ovat yli kaksinkertaistuneet siitä hetkestä, kun poliittinen päätös lattiahintamekanismin valmistelusta tehtiin. EU:n Fit for 55 esitysten, kansainvälisten analyytikkoarvioiden ja jo toteutuneen markkinahintakehityksen perusteella ei ole oletettavaa, että alhaisen päästöoikeuden hintatasoon olisi paluuta. 

”Turpeen käyttäjien rekisteröitymis- ja ilmoitusvelvollisuus laajennettaisiin koskemaan turpeen verollisen käytön lisäksi myös niitä voimalaitoksia ja lämpökeskuksia, jotka käyttävät polttoturvetta lämmön tuotantoon alle verottomaksi säädetyn rajan. Tällaista käyttäjää pidettäisiin verotuksessa  polttoturpeen pienkäyttäjänä, jota koskeva säännös sisällytettäisiin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin.” 

MTK näkee, että esitys lisäisi sellaisten elinkeinonharjoittajien hallinnollista taakkaa, jotka eivät ole verovelvollisia esitetynkään soveltamisalan laajennuksen perusteella. MTK:lle ei selviä esityksestä miksi hallinnollisen taakan kasvattaminen on tässä tapauksessa tarpeellista? MTK esittää, että lakiin lisättäisiin selvä alaraja, jota vähäisemmän turpeen energiakäyttäjän tai seoskäyttäjän ei tarvitsisi rekisteröityä edes pienkäyttäjänä lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 17§ tai 17 a §: mukaisesti ja täyttää mitä rekisteröintimenettelystä säädetään valmisteverotuslain 5 luvussa ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:ssä. Vaihtoehtoisesti asian voisi ratkaista rajaamalla maatilojen käyttämät lämpölaitokset ja muut heidän käyttämänsä voimalaitokset ulos edellä mainitun rekisteröitymisvelvoitteen piiristä kokonaan. Tarpeettoman rekisteröitymisvelvoitteen täyttämisestä aiheutuva hallinnollinen työmäärä tulee aiheuttamaan närkästystä ainakin vakavassa taloudellisessa ahdingossa työskentelevien maatilojen käyttämien lämpölaitosten osalta. Verokertymän kannalta näillä laitoksilla ei ole lainkaan merkitystä, koska esityksen mukaisestikaan näiden laitosten käyttämästä vähäisestä turvemäärästä ei maksettaisi valmisteveroa, eikä siellä näin ollen ole mitään valvottavaakaan. Valvonnan järjestäminen syö kuitenkin turhaan hallinnollisia resursseja ja on vaikutuksiltaan valtiontaloudelle negatiivinen. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto