null Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi VN/28336/2020-OKM-1

Lausunto

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi VN/28336/2020-OKM-1

5.5.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Lakia muutettaisiin siten, että Opetushallitukselle annettaisiin toimivalta antaa koulutuksen järjestäjän hakemuksesta päätös, miltä osin tilauskoulutuksessa tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa voidaan poiketa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista. Poikkeamiset liittyisivät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin tai vastaaviin Suomeen liittyviin seikkoihin.

MTK kannattaa ehdotusta, mutta pitää lakiluonnoksessa esitettyä tapaa liian raskaana ja byrokraattisena, sillä koulutuksen järjestäjän pitää hakea erikseen poikkeuslupaa jokaiseen tutkintoon suunnitellessaan koulutusvientiä. Joissain tapauksessa samaan tutkintoon pitää hakea montaa lupaa riippuen mihin maantieteelliseen osaan tutkintovienti kohdistuu

Ammatillisessa koulutuksessa tutkintovientiä on tehty neljä vuotta kokeiluluvalla. Opetushallitus (OPH) on kokeilupykälän mukaan määrännyt tutkinnon perusteet (15 §) koulutusvientiä varten.

MTK ehdottaa jatkettavan nykykäytäntöä, josta on myönteiset kokemukset. Vaihtoehtoisesti koulutusviennin vakinaistamisen osaksi tutkintojärjestelmää ei tulisi vaikeutua nykyisestä.

Hallitusohjelmassa esitetty Suomen ulko- ja kehityspoliittinen linja korostaa erityisesti Afrikan maiden ja väestön kasvavaa globaalia roolia. Tätä varten on tehty omaa Afrikkastrategiaa, jossa koulutuksella ja osaamisella on tärkeä rooli. Afrikka-strategia korostaa etenkin ammatillisen koulutuksen koulutusvientipotentiaalia. Afrikassa on merkittävää kehitysyhteistyötä maa- ja metsätaloudessa. Maa- ja metsäalan koulutuksenjärjestäjillä olisi hyvät mahdollisuudet kehittää ammattikoulutuksen tutkintovientiä Afrikkaan.

Kestävän kehityksen Agenda2030 -selonteon ja Afrikka-strategian tavoitteet ovat ammatillisen koulutuksen koulutusviennin lainsäädännön kanssa kuitenkin ristiriidassa. Nykylainsäädäntö tai hallituksen esitys eivät mahdollista koulutusvientiä, jossa opiskelija tulisi maksua vastaan Suomeen suorittamaan ammatillista koulutusta. Korkeakouluissa vastaava käytäntö on mahdollistettu lukuvuosimaksuilla. MTK ehdottaa, että nykylainsäädäntö tehtäisiin koulutusvienti myönteiseksi ja sitä edistäväksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot