Sisältöjulkaisija

angle-left null Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp)

Lausunto

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp)

13.6.2018

Koosteen teksti tulee tähän.

Kiitän mahdollisuudesta antaa kirjallinen lausunto valiokunnalle ja esitän MTK:n puolesta seuraavaa:

Pidän esityksen tavoitetta kehittää valtakunnan rajoja turvaavien viranomaisten toimivaltuuksia tärkeänä. Uudenlaiset uhkakuvat on syytä huomioida viranomaisten toimivaltuuksissa myös normaalioloissa. Mielestäni
viranomaisten toimivaltuudet uhkien torjumiseksi on hallituksen esityksessä mitoitettu oikein. Hallituksen esitys on kokonaisuutena hyväksyttävä, mutta pyydän kuitenkin valiokuntaa vielä kiinnittämään huomiota mm. kiinteistön omistajille mahdollisesta haitasta tai edun menetyksestä maksettaviin korvauksiin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan Rajavartiolaitokselle oikeutta käyttää tilapäisesti muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä silloin, kun se on rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi välttämätöntä. Rajavartiolakiin ehdotetaan lisättäväksi säädös, jonka mukaan vähintään kapteenin arvoiselle
rajavartiomiehelle annetaan oikeus määrätä liikkumisrajoitus kohteeseen, jonka Rajavartiolaitos on ottanut tilapäisesti käyttöönsä. Kun kiinteistön käyttöoikeudesta määrääminen on osa perustuslaissa suojattua omistajan oikeutta, niin siitä poikkeamista tarkoittava uusi säännös tulisi rajata mahdollisimman täsmällisesti. Toivon valiokunnan kiinnittävän asiaan huomiota ja mahdollisuuksien mukaan selventävän perusoikeuksia rajaavien normien soveltamisalaa tarkemmin ainakin perustelutekstien tasolla. Kapteenin arvoisen
rajavartiomiehen päätösvalta lienee tarkoitettu kiireellisiin tilanteisiin, joissa Rajavartiolaitoksen korkeamman johdon päätöstä ei ole nopeasti saatavissa. Myös kiinteistön omistajan kuulemisvelvollisuus käyttöoikeuksien rajoittamispäätökseen liittyen jää esityksessä hieman epäselväksi.

Kiinteistöjen käyttörajoitusten osalta on myös syytä nostaa esiin tarve säädellä nykyistä täsmällisemmin uuden tekniikan käyttöönoton sallittavuutta elinkeinotoiminnassa Rajavartiolaitoksen kohteiden ja toimintojen läheisyydessä. Esimerkkinä tästä käy hallituksen esityksessä mainitut miehittämättömät ilma-alukset ja lennokit. Niiden käyttö maa- ja metsätalouden tarpeisiin on vielä varsin vähäistä, mutta arvioiden mukaan se
lisääntyy tulevaisuudessa. Lennokkeja voitaneen jo lähitulevaisuudessa käyttää yleisesti esimerkiksi lannoitus- tai kasvinsuojelutarpeen arvioinnin työkaluna. Muutkin käyttötavat ovat koko ajan kehitystyön kohteena; esimerkkinä voi mainita kauko-ohjattujen tai ohjelmoitujen laitteiden käyttämisen rauhoitettujen
lintujen ja eläinten karkottamiseen viljellyiltä pelloilta. Hallituksen esityksessä näitä teknisen kehityksen mukanaan tuomia uusia elinkeinotoiminnan oikeutettuja tarpeita ei ole juurikaan huomioitu. Toivon valiokunnan osaltaan varmistavan, että kiinteistöjen käyttöoikeutta rajoittavat normit kirjoitetaan siten, että ne mahdollistavat järkevällä tavalla rajaturvallisuutta vaarantamattoman uuden tekniikan käyttöönoton myösRajavartiolaitoksen toimintojen läheisyydessä sijaitsevilla maa- ja metsätiloilla. Jos käyttöoikeutta
perustellusta syystä rajoitetaan, niin siitä aiheutuva vahinko tai haitta on täysimääräisesti korvattava.

Rajavyöhykeluvan peruuttamista koskevaa sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi. Kaikkien muiden kuin maanomistajien ja rajavyöhykkeellä elinkeinoa tai ammattia harjoittavien rajavyöhykeluvat voitaisiin peruuttaa
määräaikaisesti enintään kuukaudeksi kerrallaan, jos luvan peruuttaminen olisi välttämätöntä rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Ilmoitusvelvollisuutta rajavyöhykkeellä oleskelusta voitaisiin käyttää myös ainoana toimenpiteenä, jolloin se olisi rajavyöhykelupien peruuttamista lievempi toimenpide. Viljelijöiden ja muiden ammatinharjoittajien tai kiinteistönomistajien oikeus liikkua alueella ja käyttää omistamiaan tai hallitsemiaan alueita elinkeinonharjoittamiseen on perustuslaissa suojattu oikeus. Rajajärjestyksen ja rajaturvallisuuden ylläpitäminen on hyväksyttävä syy rajoittaa noita oikeuksia, mutta rajoitukset on syytä mitoittaa ja kohdistaa vain välttämättömän tarpeen mukaisesti. Hallituksen esityksessä on aivan oikein jätetty maanomistajat ja elinkeinonharjoittajat määräaikaisen rajavyöhykeluvan peruuttamismahdollisuuden ulkopuolelle. Peruuttamismahdollisuuden ulkopuolelle on luonnollisesti jätettävä myös maanomistajien ja 
elinkeinonharjoittajien puolesta alueella työskentelevät työsuhteiset työntekijät tai toimeksiantosopimuksen perusteella työskentelevät urakoitsijat.

Rajavartiolaitoksen oikeus ottaa kiinteistöjä käyttöönsä myös rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvästä syystä aiheuttanee lähes aina korvausvelvollisuuden alaista haittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Hallituksen
esityksen mukaisesti korvauksista pyrittäisiin ensisijaisesti sopimaan kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa niin, että korvaukset yleensä vastaisivat suuruudeltaan täyttä korvausta. Jos sopimukseen ei päästä, korvausten
maksamisessa lähtökohtana olisi yleensä täysi korvaus.

Hallituksen esityksen mukainen tavoite pyrkiä ensisijaisesti sopimaan korvauksista täyden korvauksen periaatteen mukaisesti on oikea. Sen sijaan esitykseen sisältyvä lausuma, jonka mukaan ”Jos sopimukseen ei päästä, korvausten maksamisessa noudatettaisiin valtionavustuslain
6 §:ää kuitenkin siten, että lähtökohtana olisi yleensä täysi korvaus” ei ole hyväksyttävä tapa säädellä asiaa. Yksittäisen maanomistajan tai haltijan on tavanomaisessa tilanteessa oltava aina oikeutettu täyteen korvaukseen kärsimästään haitasta tai edun menetyksestä. Yksittäistä
kiinteistönomistajaa tai haltijaa ei tulisi miltään osin asettaa yksin vastuuseen rajaturvallisuuden aiheuttamista kustannuksista tai haitoista. Mielestäni vertailukohteeksi tulisi ottaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastus puolustustarkoituksiin. Omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin annetun lain 4 §:n mukaan lunastettavasta omaisuudesta suoritetaan korkeimman käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. Rajaturvallisuudella perusteltujen haittojen ja edun menetysten korvaamisen osalta tulisi menetellä saman periaatteen mukaisesti.

Edellä mainituin huomautuksin pidän hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi hyvänä ja perusteltuna.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Vesa Malila
lakimies, varatuomari