null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

3.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa pyydettynä lausuntonaan seuraavaa:

Asetuksen 1§:ssä täsmennetään tuensaajana olevan yksityisen maanomistajan määrittelyä. Määrittely on yhdenmukainen kestävän metsätalouden rahoituslaista annetun asetuksen kanssa.

MTK katsoo, että määrittely on johdonmukainen ja sekä tuensaajien että järjestelmän hallinnon kannalta selkeää.

Asetusluonnoksen 3 §:n perusteluissa on varsin yksiselitteisesti kuvattu niitä selvityksiä ja paikkatietoaineistoja, joiden perusteella metsitystuen myöntämisen alueellisten edellytysten täyttymistä. Sen sijaan itse asetusluonnoksen 3 §:n 1. momentti on sisällöltään epäselvä. Pykälässä viitataan epäselvästi käytettävissä oleviin kartoitus-, selvitys- ja paikkatietoaineistoihin arvokkaista maisema-alueista tai kulttuuriympäristöistä, arvokkaista perinnebiotoopeista tai muusta tärkeästä monimuotisuuskohteesta. Yksityisen maanomistajan on mahdotonta määrittää, mitä tällaiset mahdolliset käytettävissä olevat aineistot ovat, ellei niitä asetuksessa yksilöidä ja rajata selkeästi.

Lisäksi 3 §:n 1. momentissa tukea hakevan edellytetään selvittävän, liittyykö metsityshakemuksen kohteeseen jokin muu alueellinen maisema-, kulttuuri- tai luontoarvoihin liittyvä kartoitus tai selvitys, jolla voi olla merkitystä tuen myöntämisen edellytysten arvioinnissa. Kyseinen vaatimus yksityiselle maanomistajalle asetettuna on kohtuuton.

Tuen alueellisten edellytysten arvioinnissa huomioon otettavat seikat ja kartoitus-, selvitys- ja paikkatietoaineistot tulee yksilöidä asetuksessa asetuksen perustelutekstissä olevan kuvauksen mukaisesti. MTK:n näkemyksen mukaan tuen saajalla on oltava mahdollisuus arvioida metsitystuen myöntämisen alueellisten edellytysten täyttymistä jo hakemisvaiheessa. Tämä tarkoittaa, että riittävä kartta- tai paikkatietoaineisto tulee olla tuen saajan käytettävissä esimerkiksi niin, että Metsäkeskuksen tulee varmistaa/luoda palvelu, jossa kaikki olennainen tukikelpoisuuteen vaikuttava tieto on hyödynnettävissä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Marko Mäki-Hakola

metsäjohtaja

linjan yleisjohto

+35820 413 3701

+35840 502 6810

Lea Jylhä

metsäasiantuntija

metsälainsäädäntö, metsien sertifiointi, metsäympäristö

+35820 413 2486

+35840 848 8081