null Lausunto luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

8.12.2020

Työ ja elinkeinoministeriö

MTK pitää perusteltuna, että toiminnanharjoittajan kestävyyskriteerijärjestelmät on erotettu laajaan ja suppeaan kestävyyskriteerijärjestelmään energiaviraston maksullisista suoritteista annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa. Perustelu että sellaisen järjestelmän valvominen on huomattavasti yksinkertaisempaa, jossa raaka-ainetta hankitaan vain matalan riskin valtiosta, kuten Suomesta, on aito. MTK:n näkemyksen mukaan suppean kestävyyskriteerijärjestelmän hyväksymispäätöksestä aiheutuva 2000€ maksu tuntuu korkealta. Tuskin energiavirastolta yhden järjestelmän hyväksymiseen voi kahden konsulttipäivän kustannuksia mennä. MTK yhtyy arvioon, että suppean kestävyyskriteerijärjestelmän hyväksyttäjiä tulee olemaan ylivoimainen valtaosa 130 toiminnanharjoittajasta, joita nämä maksut koskevat.

MTK pitää erittäin tärkeänä, että myös biokaasua liikenteeseen tuottavan toiminnanharjoittajan kestävyyskriteerijärjestelmä voidaan hyväksyä suppeana, jos toiminnanharjoittajan koko raaka-ainehankinta tapahtuu Suomesta. Maatalouden yhteydessä tapahtuvassa biokaasun tuotannossa koko raaka-ainepohja hankitaan tavallisesti laitoksen välittämästä läheisyydestä, vaikka kaasua tuotettaisiinkin liikennekäyttöön. Tällaisessa tilanteessa olisi MTK:n näkemyksen mukaan kohtuutonta, jos kestävyyskriteerijärjestelmä pitäisi hyväksyttää laajana.

Kestävyyslainsäädännön yleisen hyväksyttävyyden näkökulmasta MTK pitäisi perusteltuna huokeampaa kustannusta päätöksestä suppean kestävyyskriteerijärjestelmän hyväksymisestä. Lisäksi MTK:n näkökulmasta on hyvä asia, että järjestelmä myös näiden maksujen osalta sisältää pienen signaalinomaisen kannusteen hankkia raaka-aineita matalan riskin lähteistä, kuten Suomesta. Toiminnanharjoittajien maksutaakan näkökulmasta on olennaista mille tasolle toiminnan aikaiset kustannukset asettuvat. Näiltä osin MTK pitää perusteltuna seurata muodostuuko viranomaismaksuista alalle tuloon tai siellä pysymiseen pienille yrityksille kynnystä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541