null Lausunto århusin yleissopimuksen kuudennesta kansallisesta täytäntöönpanoraportista

Lausunto

Lausunto århusin yleissopimuksen kuudennesta kansallisesta täytäntöönpanoraportista

11.12.2020

Ympäristöministeriö 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua Århusin yleissopimuksen kuudennesta kansallisesta täytäntöönpanoraportista ja kunnioittavasti toteaa seuraavaa:

Århusin yleissopimuksessa on yksinkertaistettuna kysymys kahdesta asiasta: (i) oikeudesta saada tietoa ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista toimista ja (ii) oikeudesta osallistua päätöksentekoon ml. valitusoikeus. MTK pitää ympäristöministeriön laatimaa täytäntöönpanoraporttia asianmukaisena. MTK katsoo, että Suomen lainsäädäntö toimeenpanee Århusin yleissopimuksen tavoitteet.

MTK kuitenkin kommentoi seuraavia järjestöjen esiin nostamia väitteitä:

XVI. Ongelmia yleissopimuksen 6 artiklan täytäntöönpanossa

118. SAK sekä Suomen luonnonsuojeluliitto ry lausuivat elokuussa 2020, että lupien muuttaminen ilmoituksiksi tai rekisteröinneiksi heikentää osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuuksia. SAK:n mukaan tulisi arvioida lakimuutosten vaikutusta kansalaisten osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuuksiin.

119. SAK piti hyvänä uudistuksena YVA-menettelyn ja kaavoituksen kuulutusten yhdistämistä sekä lupien yhteiskäsittelyä rakennusprojektien nopeuttamiseksi, mutta toivoi että lausunnoille varattaisiin enemmän aikaa asioiden laajuuden vuoksi. Suomen luonnonsuojeluliitto huomautti samasta asiasta.

120. Suomen luonnonsuojeluliitto nostaa esiin kaavoitusta ohjaavaan lainsäädäntöön ja kaivoslakiin tehtyjä viimeaikaisia muutoksia, joiden katsoo mm. heikentävän ympäristön ja haitankärsijöiden asemaa. Lisäksi järjestö moittii metsänkäyttöilmoitusten lyhyttä määräaikaa sekä osallistumismenettelyä.

Ympäristönsuojelulakiin sisällytettiin uusi 10 a luku yleisestä ilmoitusmenettelystä vuonna 2018. Ilmoitusmenettelyyn on ensimmäisessä vaiheessa siirretty merkittävä määrä eläinsuojia, jotka ovat suurin tai toiseksi suurin luparyhmä kaikista Suomen ympäristölupavelvollisista laitoksista. Valmistelu tehtiin huolellisesti. Ympäristönsuojelulain muutoksen lisäksi säädettiin uusi eläinsuoja-asetus, johon koottiin keskeiset ympäristönsuojelun tasoa turvaavat toimet.

Osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuuksista ympäristölupaprosessiin säädetään ympäristönsuojelulailla. Ilmoitusmenettelyä säädettäessä pidettiin ensiarvoisen tärkeänä, että osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuuksia ei kavenneta ja näin myös tehtiin. Tältä osin MTK ei allekirjoita SAK:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton näkemystä siitä, että lupien muuttaminen ilmoituksiksi tai rekisteröinneiksi heikentäisi osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuuksia. Kysymys on ollut hallinnollisen menettelyn sujuvoittamisesta niin toiminnanharjoittajan kuin lupaviranomaisen näkökulmasta. Keskeistä ei Århusin yleissopimuksen täytäntöönpanon arvioinnissa ole se, mikä hallinnollinen ratkaisu on valittu, vaan sisältävätkö nämä eri menettelyt sopimuksessa tarkoitetut osallistumismahdollisuudet.

Metsätalouden osalta osallistumis- ja muutoksenhakumahdollisuudet turvataan ainakin seuraavin lainsäädäntötoimin:

- maankäyttö- ja rakennuslain 1 §, alueiden käytön ohjauksessa ympäristötavoite ja osallistumismahdollisuus mukana;
- metsälaki kokonaisuudessaan, mutta erityisesti 7 a §
- luonnonsuojelulaki sisältää päätökset, jotka koskevat metsälain 7 a §:ssä lueteltuja kohteita, joista metsäkeskuksen on ilmoitettava ELY:lle, jos ko. kohteita sisältyy metsänkäyttöilmoitukseen. ELY vie toimivallan puitteissa prosessia eteenpäin ja asia voidaan lopulta ratkaista tuomioistuimessa, lain edellytysten täyttyessä.

Metsänkäyttöilmoitus, sen valvonta ja viranomaisten välinen tietojen ilmoitusvelvollisuus kattavat Århusin yleissopimuksessa tarkoitetut merkittävät ympäristövaikutukset, eikä tähän tarvita muutosta puutteellisten osallistumismahdollisuuksiin vedoten.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Minna Ojanperä

lakimies, kiertotaloustiimin vetäjä

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristölliset lupaprosessit, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536