Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

28.9.2018

Valtiovarainministeriö

Pyydettynä lausuntonaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry esittää kunnioittavasti seuraavaa: 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennettäisiin lämmitys- ja työkonepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästössä otettaisiin huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden poltosta syntyvää päästöä. 

Samalla kun lämmitys- ja työkonepolttoaineiden verotukseen tehtäisiin edellä selostettu rakenteellinen muutos, tavoitteena on lisätä niistä kertyvää vuotuista verotuottoa maltillisesti 15 miljoonalla eurolla valtiontaloudellisista syistä. Korotus toteutettaisiin hiilidioksidiveroa painottaen. Veromuutosten kohdistuminen maa- ja metsätaloussektorille olisi 1, 7 miljoonaa euroa. 

MTK katsoo, ettei maa- ja metsätalouden energiaverotusta tule miltään osin kiristää, koska ala on jatkuvassa kannattavuuskriisissä. 

Valmisteveron palautusaikataulu 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia siten, että maatalouden harjoittajille palautettaisiin valmisteveroa väliaikaisesti korotettuna vuoden 2018 aikana maataloudessa käytetystä kevyestä polttoöljystä. Lisäpalautusta maksettaisiin 7 ,5 senttiä litralta. 

Hallitus päätti tukea syksyn 2018 vaikeasta kuivuudesta ja sadonmenetyksistä 
kärsiviä maataloudenharjoittajia 20 miljoonan euron kriisituella joka kohdistetaan energianveron palautuksen korottamisena. Tämä olisi tarkoitus toteuttaa  maatalouden energiaveron palautusjärjestelmän kautta kertaluonteisena  energiaveron lisäpalautuksena. Lisäpalautusta maksettaisiin vuoden 2018  aikana maataloudessa tapahtuneesta kevyen polttoöljyn käytöstä. 

Palautushakemukset jätettäisiin normaalin tapaan helmikuun loppuun mennessä eikä lisäpalautusta tarvitsisi erikseen hakea. Esityksen mukaan palautukset maksettaisiin syyskuun ja lokakuun 2019 vaihteessa vuodelta 2018 maksettavan palautuksen yhteydessä. Viljelijät odottavat luvattua kriisitukea jo syksyllä 2018. Olisi tärkeää, että palautukset saataisiin maksuun edes alkukevään 2019 aikana. 

MTK pitää tärkeänä, että maataloudelle syksyllä 2018 luvattu kriisituki saataisiin maksuun mahdollisimman nopeasti. 

Nestekaasun valmisteveron palautus 

Nestekaasun valmisteveroa ei nykylain mukaan palauteta lainkaan maataloudelle. Eduskunta kuitenkin hyväksyi viime joulukuussa valtiovarainvaliokunnan mietinnön, johon sisällytetyn lausuman mukaan eduskunta edellytti, että hallitus selvittää maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palautusjärjestelmän neutraalisuuden suhteessa maataloudessa käytettäviin eri polttoaineisiin. Nyt tilanne ei ole neutraali. Nestekaasun käyttö viljan kuivaamoissa on kasvussa, joten tärkeä on toteuttaa nestekaasun valmisteveronpalautus kevyttä polttoöljyä vastaavasti. 

MTK katsoo, että nestekaasun valmisteveron palautus maataloudelle on toteuttava viipymättä. 

Turve 

Nyt esitetyn muutosten seurauksena hiilidioksiditonnin arvoksi muodostuisi 53 euroa nykyisen 62 euron sijasta. Energiasisältöveroon korotus olisi 0, 13 euroa megawattitunnilta. Turpeen energiaveroa nostettaisiin täten 1, 1 eurolla megawattitunnilta. Turpeen energiakäyttöön kohdistuva vero nousisi merkittävästi. 

MTK katsoo, että tämä aiheuttaa haitan turpeen käyttöön eikä veroa tule nostaa. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Timo Sipilä
johtaja