null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

14.5.2020

Ympäristövaliokunta

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden edistäminen tuella on erittäin tarpeellista. Maatalouden osalta on hyvä, että vesienhoitotoimenpiteisiin on käytettävissä myös CAP-järjestelmän ulkopuolista rahoitusta. On kuitenkin tärkeää, että eri rahoitusmekanismit ovat toisiaan täydentäviä eivätkä poissulkevia. MTK katsoo, että ehdotettu tavaran tai palvelun muodossa tehtävä tukeminen on hyvä lisä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden saavuttamisen edistämiseen kustannustehokkaasti.

Uuden tukimuodon etuna on, että tuen saajan ei tarvitse itse huolehtia palveluiden ja tuotteiden hankinnasta. Maatalouden heikossa kannattavuustilanteessa etuna on lisäksi se, että tuen saajan varoja ei sidota toimenpiteen toteuttamiseen missään vaiheessa. MTK kuitenkin huomauttaa, että toimeenpanon eli tuen haun, käytännön toteutuksen ja raportoinnin sekä valvonnan on oltava myös mahdollisimman yksinkertaista. Tämä lisää osaltaan kiinnostusta ko. tukimuotoon.

Lakiehdotuksen 6 f §:ssä säädetään tuen hakemiseen liittyvästä tiedottamisesta. Käytännössä tiedottaminen voisi tapahtua ELY-keskuksen internetsivulla, mutta tarpeen mukaan voidaan käyttää muitakin tiedottamisen kanavia. MTK korostaa muiden kanavien tärkeyttä. ELY:n yleisten internetsivujen säännönmukainen seuraaminen ei liene kovinkaan yleistä viljelijöiden keskuudessa. Lisätiedotusta tarvitaan vähintään silloin, kun tukihaku on käynnistymässä. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyse ei ole vielä vakiintuneesta käytännöstä.

Lakiehdotuksen 6 i §:ssä todetaan: ”Sopimuksen on tarvittaessa sisällettävä sopijapuolten tehtävät ja vastuut tukemisessa sekä noudatettava menettely ja muut tukemisen käytännön toteuttamisen yksityiskohdat.”. MTK ehdottaa, että lauseesta poistetaan sana ”tarvittaessa”. On erittäin tärkeää, että osapuolten tehtävistä ja vastuista on etukäteen selkeästi kirjallisesti sovittu. Tämä helpottaa huomattavasti toimintaa mahdollisessa ongelmatilanteessa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454