Sisältöjulkaisija

null Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys laiksi kaivoslain muuttamisesta

24.1.2020

Valtioneuvoston kanslia

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi julkisia kuulutuksia koskevat säännökset vastaamaan hallintolain julkisia kuulutuksia koskevia yleissäännöksiä. Kaivoslain nykyiset menettelysäännökset eivät kaikilta osin kannusta ja tue sähköiseen asiointiin viranomaisessa ja siirtymistä asian sähköiseen käsittelyyn viranomaisessa.   

Hallintolain uudessa kuulutussääntelyssä julkiset kuulutukset siirrettäisiin ilmoitustaululta yleiseen tietoverkkoon viranomaisen verkkosivuille. Eli velvollisuus fyysisten ilmoitustaulujen ylläpitämiseen kaivoslain osalta poistuisi. Viranomaisilla säilyisi velvollisuus tiedottaa asioista edelleen myös vähintään yhdessä alueen sanomalehdessä. Muutettavaksi ehdotetaan julkisen kuuluttamisen lisäksi muutoksenhakua koskevia säännöksiä. 

MTK toteaa asiasta seuraavaa:  

Hallintolain 2 luvussa säädettyihin hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu viranomaisen velvollisuus kohdella hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Viranomaisen on pyrittävä turvaamaan hallinnon asiakkaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet asioidensa hoitamiseen. Asioinnin järjestämisen keinoja ja laajuutta on arvioitava erityisesti palvelujen käyttäjinä olevien henkilöiden ja yhteisöjen tarpeiden kannalta. Kaikille palveluja tarvitseville on pyrittävä turvaamaan yhtäläinen mahdollisuus asiansa hoitamiseen palvelun laadusta riippumatta. Hallintolain hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu myös palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuuden vaatimus. Säännös korostaa asiakasnäkökulmaa. Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huomiota muun ohella palvelujen saatavuuteen ja hallinnossa asioivien valinnanvapauteen. Asiointi on järjestettävä myös alueellisesti yhtäläisellä tavalla.  

MTK:n näkemyksen mukaan on hyvä, että siirrymme laadukkaampaan tiedonvälitykseen silloin, kun toteutuu myös laadukkaampi tiedon tavoittavuus. Käytännössä järjestelmämme ei ole vielä niin kehittynyt, että jokainen saisi sähköisistä kanavista tilaamalla aina ajankohtaiset tiedot esimerkiksi suoraan sähköpostiin. Tiedon etsintä sähköisestä verkosta helpottaa tiedon saamista ajasta ja paikasta riippumatta, mutta ei vähennä tarvetta hakeutua oikea-aikaisesti tiedon lähteelle.   

MTK:n havaintojen mukaan viranomaisten kynnys soveltaa laajempaa tiedottamista, kuin mitä laki edellyttää, on korkealla. Mikäli sanomalehtikuulutuksen velvollisuus rajataan vain yhteen hankkeen vaikutusalueella ilmestyvään sanomalehteen, on oletettavaa, että sanomalehtikuulutuksen käyttö huomattavasti vähenee. MTK huomauttaa, että rajaus saattaa asettaa alueen asukkaat eriarvoiseen asemaan, etenkin jos hanke ulottuu laajalle alueelle. Sen sijaan MTK:n kansalaisilta saadun palautteen perusteella sanomalehtikuulutus on usein ollut se, joka parhaiten ihmisiä tavoittaa ja siihenkin ollaan oltu varsin tyytymättömiä, erityisesti etämaanomistajien keskuudessa. Tiedottamista ei ole tarkoituksenmukaista vähentää, vaan ainoastaan saattaa se sellaiseen muotoon, että tieto on mahdollisimman hyvin saavutettavissa. Hallituksen esityksessä tulisi laajemmin ohjeistaa viranomaisia asiakasnäkökulman tehostamiseen ja hallinnossa asioivien valinnanvapauden käytännön toteutukseen.   

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Leena Kristeri 
lakimies  


Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset, ympäristö- ja maankäyttövaliokunnan sihteeri

+35840 507 4088