Sisältöjulkaisija

angle-left null Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

6.11.2018

Valtioneuvosto

Yleistä  

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 16. pykälää esitetään muutettavaksi siten, että vieraslajeihin kuuluvien lintujen ja nisäkkäiden pyydystämiseen ja tappamiseen sovellettaisiin, mitä rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä ja tappamisesta säädetään metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin lisäksi säätää metsästyslainsäädäntöä tehokkaammista pyyntikeinoista samoin kuin pyyntikeinojen rajoittamisesta jonkin lintu- tai nisäkäsvieraslajin osalta. 

Metsästyslakia esitetään muutettavaksi siten, että lakia ei enää sovellettaisi pesukarhuun, piisamiin, rämemajavaan eikä supikoiraan, jotka on Euroopan unionin lainsäädännössä määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi. 

Metsästyslaissa säädettyihin riistalajeihin esitetään lisättäväksi kultasakaali (Canis aureus). Sääntelyllä varauduttaisiin lajin kannansäätelyyn sen mahdollisesti levitessä Suomeen tulokas-lajina erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 

Vieraslajilaki 

Vieraslajilain 16 §:n mukaan ympäristöön päässyt vieraslajilintu ja -nisäkäs voidaan pyydystää ja tappaa soveltaen, mitä rauhoittamattoman eläimen pyydystämisestä ja tappamisesta säädetään eräissä metsästyslain (615/1993) säännöksissä. Sääntelykokonaisuuden selventämiseksi vieraslajilain 16 §:ää muutettaisiin siten, että vieraslajilintuihin ja -nisäkkäisiin sovellettaisiin yleisesti, mitä metsästyslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä säädetään rauhoittamattomien eläinten pyydystämisestä ja tappamisesta. 

Koska vieraslajilainsäädännön ja metsästyslainsäädännön tavoitteet lajien hallinnassa poikkeavat toisistaan, metsästyslain ja metsästysasetuksen mukainen pyyntikeinojen sääntely voisi osoittautua joidenkin vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden torjunnassa epätarkoituksenmukaiseksi. Vieraslajilakiin otettaisiin tämän vuoksi säännös, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sallia metsästyslainsäädäntöä tehokkaampia pyyntikeinoja tai toisaalta rajoittaa metsästyslainsäädännön mukaisten keinojen käyttämistä tiettyihin lintu- tai nisäkäsvieraslajeihin. 

Esitys selkiyttää säädöspohjaa ja tehostaa vieraslajien pyydystämistä. MTK kannattaa tehtyjä esityksiä. 

 
Metsästyslaki  

Pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira kuuluvat metsästyslaissa säädettyihin riistaeläimiin, joiden pyydystämiseen ja tappamiseen sovelletaan metsästystä koskevia säännöksiä. 

Euroopan unionin lainsäädännössä nämä lajit on määritelty unionin kannalta merkittäviksi haitallisiksi vieraslajeiksi. EU:n vieraslajiasetuksen mukaan jäsenvaltioiden käytössä on oltava tehokkaita hallintatoimenpiteitä laajalle levinneiden haitallisten vieraslajien hävittämiseksi tai niiden leviämisen estämiseksi. Tämän vuoksi pesukarhu, piisami, rämemajava ja supikoira ehdotetaan poistettaviksi metsästyslain mukaisista riistalajeista ja sen myötä metsästyslaissa säädettyjen pyyntirajoitusten piiristä. 

Esitettyjen merkittävästi haitallisten vieraslajien poistaminen metsästyslain riistalajeista korostaa näiden lajien hävittämisen ja leviämisen estämisen tarvetta. Lisäksi se mahdollistaa tehokkaampien toimenpiteiden käytön. MTK kannattaa tehtyjä esityksiä.      

Kultasakaali on euraasialainen keskikokoinen koiraeläin, jonka luontaiset levinneisyysalueet ovat Kaakkois- ja Keski-Euroopassa. Ilmasto- ja elinympäristömuutosten vuoksi kultasakaali on viime vuosikymmeninä levinnyt kohti Länsi- ja Pohjois-Eurooppaa. Kultasakaali voi tulokaslajina uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla samoista resursseista, saalistamalla, levittämällä tauteja ja loisia sekä risteytymällä alkuperäisten lajien kanssa. Metsästyslakia ehdotetaan tämän vuoksi muutettavaksi siten, että kultasakaali lisättäisiin laissa säädettyihin riistaeläimiin ja että lajin kannansäätelyyn sovellettaisiin metsästystä koskevia säännöksiä. 

Lajin lisääminen metsästyslakiin mahdollistaa tarvittaessa kannansäätelyyn ryhtymisen. 

MTK kannattaa tehtyä esitystä. 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja