Sisältöjulkaisija

angle-left null HE 11/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisest

Lausunto

HE 11/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisest

11.9.2019

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotetulla lailla täydennettäisiin Euroopan unionin kasvinterveysasetusta ja valvonta-asetusta niin, että kasvintuhoojista aiheutuvat riskit voidaan hallita tehokkaasti sekä kansallisesti, että unionin alueella. MTK toteaa, että EU:n kasvinterveysasetuksen ja kasvinterveyslain vaatimusten täyttäminen edellyttää lisäresursseja viranomaisten resursseihin. Kasvintuhoojien ennaltaehkäisy ja riskienhallinta on kuitenkin tehokkain ja pitkän päälle edullisin tapa hyvän kasvinterveyden tilan säilyttämisessä, joten riittävät viranomaisresurssit näihin vaadittaviin toimiin on turvattava. Lainsäädännön merkitys vain korostuu ilmaston muuttuessa sekä EU:n että Suomen alueella suotuisammaksi uusien tuholaisten menestymiselle, kansainvälisen kaupan samalla jatkaessa kasvuaan. Riskit vaarallisten kasvintuhoojien leviämiseen kasvavat. Kansainvälistä kauppaa halutaan EU:n tasolla entisestään edistää ja vapauttaa erilaisin vapaakauppasopimuksin (mm. Mercosur). Tämä lisää entisestään riskiä vaarallisten eläin- ja kasvintautien leviämiseen.

MTK pitää valitettavana sitä, että lakia kasvinterveyden suojelusta muutettiin kaksi vuotta sitten korvausjärjestelmän osalta. Lakiluonnoksessa vahingonkorvaussäädökset on päätetty tässä vaiheessa pitää nykyisellään. Lakiluonnoksen yleisperusteluissa oli selvitelty neljää eri vaihtoehtoa korvausjärjestelmän toteuttamiseksi. MTK toteaa, että korvausjärjestelmällä ja sen kattavuudella on erityisesti taimitarhoille suuri merkitys. Korvausten epääminen voi johtaa tuottajan kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi taimimateriaalin tuotannossa on syntynyt kustannuksia usealta vuodelta, mutta myyntituotot menetetään kasvintuhoojan vuoksi.

Euroopan komissio ehdotti kesällä 2018, että EU:n uuteen rahoituskauteen sisällytettäisiin ns. sisämarkkinaohjelma (Single Market Programme). Ohjelman varoilla voitaisiin rahoittaa myös kasvi- ja eläintautien ehkäisyyn ja hävittämiseen liittyviä toimenpiteitä pienten ja keskisuurten yritysten osalta.

MTK pitää hyvänä, että kansallista korvausjärjestelmää tarkastellaan kokonaisuutena uudelleen sisämarkkinaohjelman tultua voimaan. Suomen pitää hyödyntää täysimääräisesti EU:n rahoitusta jäsenmailleen kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Korvausjärjestelmän kansallinen rahoitus on jatkossakin säilytettävä EU:n rahoitusta täydentämässä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimivia vakuutustuotteita ei ole tulossa kasvintuhoojien aiheuttamien vahinkojen riskinhallintaan.

MTK:lla ei ole huomautettavaa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 pykälän muuttamisesta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728