Sisältöjulkaisija

angle-left null HE 154/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto

HE 154/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

12.11.2018

Eduskunta

Asiantuntijakuuleminen 

Kiitos mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräistä siihen liittyvistä laeista. Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunnalle haluan tuoda esiin seuraavaa: 

Yleisiä kommentteja 

Eläimen kunnioittamisen lisääminen ja eläimen hyvinvoinnin edistäminen ovat nyt julistuksenomaisesti lain tarkoitus ja se on avattu perusteluissa. Kannatan esitettyä kirjausta. Tämä korostaa Lissabonin sopimuksen eläimen tunnustamista tuntevaksi olennoksi.  

Esittäisin, että kieltoon eläinten hyvinvoinnin tarpeettomasta vaarantamisesta ulotettaisiin myös eläintiloihin luvattomasti tunkeutuminen, joka tulisi määritellä eläinsuojelurikokseksi. Tätä ei nyt hallituksen esityksessä ole.  

Hoidon yleiset vaatimukset: Pykälä on periaatteeltaan tarkoituksenmukainen, mutta antaa liian laajan tulkinnanvaraisuuden käytännön valvonnassa valvojan subjektiivisille tulkinnoille. Tämä on nähty nykyisessä tilanteessa ongelmana. Erilaiset pito-olosuhteet ja erityisesti niiden normaalit vaihtelut (esim. säätilan muutoksesta johtuva lämpötilan ja kosteuden vaihtelu, kuivikkeiden saatavuus, päivittäisten hoitorutiineiden aikataulutus) tulisi huomioida lain perusteluissa, jotta tulkintaa valvonnassa voidaan yhtenäistää ja eläinten omistajia kohdella tasapuolisesti 

Eläimelle tehtävät toimenpiteet, tekijä ja kivunlievityksen käyttö  

vasikan nupouttaminen sarvenaihe polttamalla on tarpeellinen, mutta kivulias toimenpide, joka vaatii kivunlievityksen. Kannatan hallituksen esitystä kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä vaadittavasta kivunlievityksestä. 

Myöhemmin valtioneuvoston asetustasolle tulevat asiaan liittyvät tarkentavat yksityiskohdat: millainen osaamisvaatimus toimenpiteen tekijältä vaaditaan ja millainen kivunlievityksen taso (rauhoitus, paikallispuudutus ja kipulääke) on riittävä eri toimenpiteille. 

myös mahdolliset lääkkeiden luovutukseen liittyviä vaatimuksia on tarkasteltava myöhemmin asetusten yhteydessä mm. tuottajan mahdollisuus tehdä itse toimenpide koulutuksen jälkeen tiloilla, joilla on terveydenhuoltosopimus 

Ruokinta ja juotto   

Eläimen riittävän nesteen ja ravinnon saannin varmistaminen on hyvän ja laadukkaan eläinten hoidon perusvaatimus. Eri eläimillä, riippuen lajin tai yksilön fysiologisista tarpeista, eläimen iästä tai kasvatusmuodosta, on kuitenkin erilaiset nesteen saannin tarpeet. Näitä tapauksia ovat mm. ulkokasvatus kuten vasikoiden iglukasvatus.  

Mielestäni hallituksen esitys on nyt tarkoituksenmukaisesti huomioinut eri eläintenpitomuotoja ja mm. sääolosuhteiden aiheuttamat haasteet kirjaamalla lakitekstiin poikkeuksia tietyille pitomuodoille ja huomioinut kohtuuttomat sääolosuhteet. 

Eläinten pitopaikka 

Eläinten liikkumisen tarpeen tyydyttäminen ja niiden jaloittelumahdollisuuden varmistaminen on yksi modernin kotieläintalouden kulmakivi. 

Rakennemuutos kotieläintaloudessa asettaa kuitenkin isoja paineita investoinneilla ja viljelijöiden tulevaisuuden suunnitelmille.  

Mielestäni esitetty eläinten kytkemisen kielto, kun tietyt poikkeukset koskien lypsylehmiä ja lypsyrotuisia hiehoja huomioidaan, on oikeansuuntainen ja se vahvistaa olemassa olevaa kehityssuuntaa entisestään. 

Valtioneuvoston asetukseen nautojen suojelusta esitetään kytkettynä pidettäville lypsylehmille laidunnus- ja jaloitteluvaatimuksen pidennystä 90 pvään entisen 60 pvn sijasta ja se voitaisiin toteuttaa vuoden aikana ml myös talviaikainen jaloittelu. Tämä on mielestäni kompromissilinjaus ja näin ollen tarkoituksenmukainen, mutta huomauttaisin, että valvontaan liittyvää tuottajan hallinnollista taakkaa ei tule lisätä.  

Muiden nautojen (pl lypsylehmät ja hiehot) kytkemiskielto 5 v siirtymäajalla: rakennekehityksen seurauksena on kuitenkin ennustettavissa, että sellaiset kotieläinyksiköt, joissa lihanautoja pidetään kytkettynä, tekevät todennäköisesti lopetus- tai investointipäätöksen jo 5 vuoden siirtymäajan puitteissa. Mielestäni tämä kehityssuunta on oikea. 

Valvonta ja tietojen julkisuus 

Asiantuntijan ja avustajan käyttäminen: Tuottajajärjestö esitti, että lakiin kirjattaisiin myös eläimen omistajalle oikeus avustajan käyttöön valvontatilanteessa. Vaikka avustajan käyttö on käytännössä ollut hallintomenettelyn puitteissa jo mahdollista, olisi tämän mahdollisuuden korostaminen ollut kohtuullista omistajan oikeusturvan ja oikeuksien osalta. Valvontatilanteessa eläimen omistaja ei ole välttämättä lainkaan tietoinen prosessin etenemisestä. Myös valvonnan kannalta olisi hyvä, että paikalle voitaisiin tarvittaessa kohtuullisessa ajassa kutsua omistajalle avustaja, joka voisi toimia tarvittaessa todistajana. Kannatan tätä esitystä.   

Hallinnolliset pakkokeinot 

Tuottajajärjestö on esittänyt, että tuotantotilalla kiiretoimenpiteeseen (eläinten haltuunotto, myyminen, teurastaminen tai lopetus) arvioitaisiin tuotantotilan jatkomahdollisuudet. Ellei näitä jatkomahdollisuuksia olisi, tulisi laatia suunnitelma siitä, miten tilan eläintuotanto ajetaan hallitusti alas. Mielestäni esitys on hyvä ja kannatettava. 

hallittu tuotannon alasajo olisi paras ja inhimillisin vaihtoehto akuuteissa kriisitapauksissa, joiden taustalla saattaa olla tuottajan uupuminen, ikääntyminen tai muu elämänhallinnan kriisi.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Pasi Ingalsuo 
MTK Nautaverkoston puheenjohtaja 
puh. 0400866678