Sisältöjulkaisija

angle-left null HE 180/2017 VP Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto

HE 180/2017 VP Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

4.6.2018

Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausuntoa pyydetty teemasta: ”Metsätyö ja siinä tarvittavien turvavarusteiden käyttö.”

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry esittää lausuntonaan seuraavaa: MTK:n pitää mittavaa lakiesityskokonaisuutta varsin onnistuneena. Yksityiskohtana MTK tuo kuitenkin esille, että esitykseen sisältyvä moottorikäyttöisten ajoneuvojen tiettyjen turvavarusteiden käyttövelvollisuus
hankaloittaisi merkittävästi muun muassa metsätöiden toteuttamista.

Nykyisessä tieliikennelaissa asetettuun tyypiltään hyväksytyn suojakypärän käyttövelvollisuuteen on ajoneuvojen käyttöasetuksen 6 §:ssä myönnetty useita poikkeuksia, esim. poronhoito- ja metsänhoitotehtäviä koskien. Kyseisissä töissä ajoneuvoa siirretään tyypillisesti useita kertoja lyhyitä matkoja
varsinaisen työn suorittamiseksi. Suojakypärän riisuminen ja uudelleen asianmukaisesti kiinnittäminen hidastaa ja hankaloittaa merkittävästi varsinaista työtä, esim. kerättäessä metsästä pois kuljetettavaa
puutavaraa. Työkäytössä onnettomuuksia on tapahtunut hyvin harvoin. Työkäytössä maastoajoneuvojen nopeus on lisäksi alhainen, mikä vähentää loukkaantumisen riskiä.

MTK esittää, että lausuttavana olevan tieliikennelain 93 §, ”Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta” 3 momenttia täydennetään: ”Suojakypärän käyttövelvollisuus ei koske poron- ja riistanhoitotöissä sekä metsätöissä olevaa moottorikelkan tai ohjaustangolla ja satulamallisella
istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaa ja matkustajaa”

Tieliikennelain 96 §:ssä on tarkoitus säätää, että moottorikelkan hätäkatkaisin on kiinnitettävä kuljettajaan ennen moottorin käynnistystä ja pidettävä kiinnitettynä ajon ajan. Teknisen kehittymisen myötä osassa moottorikelkkoja erillisen hätäkatkaisimen kiinnittäminen on tullut tarpeettomaksi. Metsätöissä
moottorikelkkaa siirretään tyypillisesti hiljaisella nopeudella hyvin lyhyitä matkoja työmaalla, joiden välillä noustaan kelkan päältä suorittamaan työtä, esim. puutavaran kuormausta. Näissä tilanteissa hätäkatkaisimen kiinnittäminen ja irrottaminen hidastaisi ja hankaloittaisi työn suorittamista.

MTK esittää, että tieliikennelain 96 §, ”Moottorikelkan hätäkatkaisin” täydennetään joko 2 momentilla, tai erillisenä lakipykälänä ”Poikkeus moottorikelkan hätäkatkaisimen käyttövelvollisuuteen”, jossa todetaan: ”Kuljettajalla ei ole velvollisuutta kiinnittää itseensä moottorikelkan hätäkatkaisimen käyttökytkintä hiljaisella nopeudella suoritettavassa poron- ja riistanhoitotyössä eikä metsätyössä.”

Vaikkei turvavarusteiden käyttö olisi pakollista, niiden käyttäminen on kuitenkin usein suositeltavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Markus Lassheikki
Kehitysjohtaja