null HE 187/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Lausunto

HE 187/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

10.11.2020

Eduskunnan ympäristövaliokunta

Uusiutuvan energian direktiivin tavoitteena on uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisääminen. Tähän pyritään mm. hankkeiden etenemistä sujuvoittamalla ja nopeuttamalla. Direktiivissä annetaan määräajat uusiutuvan sähköntuotannon hankkeen luvituksen läpiviennille. Lisäksi hanketoimijan olisi pystyttävä asioimaan ainoastaan yhden viranomaisen kanssa.

Investoinnit uusiutuvan energian kapasiteettiin on välttämätön keino Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Investointien edistämiseksi on erittäin tärkeää, että hankkeiden edellyttämiä lupamenettelyitä sujuvoitetaan, mihin tällä esityksellä pyritäänkin. Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) sekä lämmöntuotantohankkeet ja uusiutuvien polttoaineiden valmistukseen tähtäävät projektit on kuitenkin jätetty yhteyspisteen ja luvituksen määräaikojen ulkopuolelle. Käytännössä tuulivoima ja uusiutuvaan energiaan perustuvat lämmöntuotantolaitokset ja liikenteen polttoaineiden valmistusyksiköt eivät tule hyötymään nopeutetusta luvan saannista. Tästä kärsii erityisesti kehityksensä kynnyksellä oleva biokaasusektori.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n näkemyksen mukaan esityksen tavoitteena onkin ensisijaisesti toimeenpanna direktiivin asettamat minimivelvoitteet sen sijaan, että tavoitteena olisi ollut direktiivin tavoitteiden kunnianhimoisempi täytäntöönpano. MTK ry pitää tärkeänä, että lupamenettelyiden kehittämistä jatketaan muiden kuin tässä esityksessä tarkasteltujen hankkeiden osalta siten, että myös kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyt huomioidaan jatkossa. Lainsäädännön tulee olla teknologianeutraalia. Nyt vaikuttaa siltä, että uusiutuvan energian hankkeiden tasapuolinen kohtelu ei toteudu. Kaavoitus ja YVA ovat juuri ne pullonkaulat, jotka tällä hetkellä muodostavat merkittävän osan hankkeiden luvitukseen liittyvästä kokonaiskestosta. Lopputuloksen kannalta on valitettavaa, että esitetyt muutokset eivät tule Suomessa johtamaan konkreettiseen muutokseen hankkeiden toteutumisen kokonaiskestossa tai tule purkamaan lupakäsittelyn pullonkauloja. MTK ry kuitenkin yleisesti kannattaa määräaikojen asettamista lupaviranomaisten toimintaan ja viranomaisten keskinäisen yhteistyön lisäämistä


Leena Kristeri

lakimies

maankäytön lakiasiat, kaavoitus ja rakentaminen, lunastus- ja korvausasiat, suositussopimukset

+35840 507 4088