null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

20.4.2021

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Asia: HE 49/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Hallituksen esityksellä mahdollistetaan, kansallisista tarpeista johtuen, jatkossa nykyistä nopeampi kenttäkoehakemusten käsittely ja parannetaan hakemuksiin liittyvien henkilötietojen suojaa.

Esityksen 36 b §:ään sisältyvällä yleisön kuulemista koskevan määräajan pituuden lyhentämisellä 60 päivästä 30 päivään MTK:lla ei ole huomauttamista. Nykyistä lyhyempi määräaika on silti riittävän pitkä aika yleisön kuulemiselle, ja siten turvaa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon. Esitetty määräaika on paremmin linjassa muissa EU:n jäsenmaissa jo nyt vallitsevalle käytännölle.

Lain 32 §:ään, jossa säädetään tietojen julkisuudesta ja salassapidosta, ehdotetaan tehtäväksi teknisiä täsmennyksiä. Ehdotettu uusi 32 a § koskee tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevien hakemusten salassapitoa. MTK:lla ei ole muutosehdotukseen huomauttamista. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

aiheet: lausunto