null Lausunto koskien luonnosta Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Lausunto

Lausunto koskien luonnosta Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

24.5.2021

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta

HE 55/2021 vp / Asiantuntijapyyntö

Asia: Lausunto koskien luonnosta 1) Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua Komission luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta.

Ohjelman kolme painopistettä linjaavat toimenpiteitä kysynnän kasvattamiseen ja kuluttajien luottamuksen varmistamiseen, arvoketjun vahvistamiseen sekä kestävän kehityksen tuoman panoksen lisäämiseen.

Komissio on asettanut Pellolta pöytään- sekä biodiversiteettistrategiassa erittäin kunnianhimoiset tavoitteet luonnonmukaiselle tuotannolle. MTK näkee, että tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyt työkalut ja ohjelma ovat hyvät sekä ohjelman merkitys koko luomusektorille on merkittävä.

Ohjelman tavoitteista MTK korostaa luonnonmukaisten tuotteiden kysynnän kasvattamisen tärkeyttä.

Ohjelmassa keskitytään mm. luomun tiedotukseen, viestintään, markkinointiin sekä kannustetaan ammattikeittiöitä sekä julkisia hankintoja luomun käyttöön. Nämä toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska pelkkä tuotannon lisääminen ei takaa kuluttajakysynnän tarvittavaa kasvua, joka on markkinaehtoisen tuotannon perusedellytys. Pinta-alan kasvattaminen poliittisin päätöksin ei takaa luomutuotteiden kysynnän kasvua kuluttajien keskuudessa eikä tuotannon kannattavuutta viljelijöille.

Kuluttajakysynnän turvaamiseksi myös alan muu rahoitus nähdään tärkeäksi. Komission linjaus EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen sekä menekinedistämisrahoituksen ovat tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä EU:n strategioiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio linjaa toimenpiteitä myös luonnonmukaisen tuotannon markkinatiedon keruun, kattavan tilannekuvan sekä tilastoinnin ja analysoinnin saamiseksi. Luomualan kannattavan kehityksen sekä kokonaisuuden seurannan kannalta nämä toimenpiteet ovat hyvin tärkeitä.


Johanna Andersson

asiantuntija

luomuasiat, hevostalous, Hippolis ry, luomu- ja hevosverkoston sihteeri

+35820 413 2477

+35840 824 5522

aiheet: lausunto