null Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa maa- ja metsätalous ovat tärkeitä ratkaisujen tarjoajia

Ajankohtaista

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa maa- ja metsätalous ovat tärkeitä ratkaisujen tarjoajia

25.4.2019

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen tulee olla uudistuvan maatalouspolitiikan ja EU:n metsästrategian keskeisiä tavoitteita. Maatalousyrittäjät ja metsänomistajat voivat tarjota kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja, kuten parempaa hiilensidontaa maahan ja tuottavaan kasvustoon, jotta voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti 1,5-asteeseen. Päästökaupan toimivuutta on parannettava. Viljelysmaiden hiilensidonta on laskettava päästöjen ohella hiilitaseeseen. Ilmastopolitiikassa EU:n kunnianhimon tasoa on nostettava kustannustehokkailla toimilla.

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää kaikkien kestävän kehityksen ulottuvuuksien hyödyntämistä. Ratkaisujen on oltava resurssitehokkaita, sosiaalisesti hyväksyttäviä sekä tulevaisuuteen suuntaavia. Niissä on tunnistettava eri jäsenmaiden sään ja maaperän vaihtelevuus sekä huomioitava luonnon vaatima riittävän pitkä aikaperspektiivi.

Jokaisen valtion on kannettava vastuunsa päästöjen vähentämisestä ja energiapolitiikan suuntaamisesta kohti kestävää tuotantoa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kohti ihmisten, luonnon ja koko maapallon hyvinvoinnin tasapainoa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristökestävyyden osalta. Näistä 17 tavoitteesta 13 on kytköksissä maa- ja metsätalouteen. Ne on jatkossa priorisoitava EU:n kestävän kehityksen politiikassa.  

Suomi voi toimia esimerkkinä, kun Eurooppa rakentaa keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Maamme eliölajeista puolet elää metsissä. Metsäluonnon monimuotoisuuden häviäminen on saatu pysäytettyä määrätietoisella työllä. Maataloudessa EU-osarahoitteisilla ympäristöohjelmilla on saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi perinnebiotooppien palauttamisessa. Tätä ei saa jatkossa romuttaa. EU:n biodiversiteettistrategian päivityksessä tulee varmistaa, että kaikki kestävyyden osa-alueet huomioidaan tasapainoisesti.

Vesiensuojelussa ja vesipuitedirektiivin mahdollisessa päivityksessä on edettävä kriteerein, jotka huomioivat vesiensuojelutoimenpiteet ja ilmastonmuutoksen tuomat lisähaasteet.  

Keskustelu kansainvälisistä hiilinieluista on tärkeää. Suomessa on tehty aloitteita laajoista metsityshankkeista Afrikassa osana EU-Afrikka-kumppanuutta. Hiilineutraalisuuden lisäksi hankkeilla on tärkeä merkitys maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiselle ja sitä kautta työmahdollisuuksien tarjoamiselle työmarkkinoille tuleville nuorille. Tärkeä ratkaistava asia hiilinielujen rakentamisessa on paikallisten ihmisten omistajuus ja sitoutuminen metsien taloudelliseen hyödyntämiseen. Paikallista osaamista tukeva kehitysapu luo työtä ja toimeentuloa sekä vahvistaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Samalla se antaa ihmisille mahdollisuuden asua omalla kotiseudullaan.

  • Ilmastoratkaisujen on oltava resurssitehokkaita ja sosiaalisesti hyväksyttäviä sekä tulevaisuuteen suuntaavia.
  • Ilmastopolitiikassa EU:n kunnianhimon tasoa on nostettava kustannustehokkailla toimilla. Mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja varautumiseen on tuettava poliittisilla päätöksillä.   
  • Metsityshankkeista kehitysmaissa syntyy hiilinieluja, turvallisuutta ja maaseudulle elinvoimaa.  
  • Vastuullinen maa- ja metsätalous parantaa luonnon monimuotoisuutta.
  • Biokiertotalouden uusilla innovaatioilla ja jätehuoltoratkaisuilla voidaan vastata myös EU:n muovihaasteeseen.