null Ilmastovuosikertomus 2020

Lausunto

Ilmastovuosikertomus 2020

9.11.2020

Asia: K 18/2020 vp

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ilmastovuosikertomuksesta.

Ilmastolain (609/2015) 14 §:n mukaisesti valtioneuvosto on toimittanut eduskunnalle tiedot päästökehityksestä sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan sisältyvien päästövähennystavoitteiden toteutumisesta, ja niiden saavuttamisen edellyttämistä lisätoimista. Saman pykälän mukaisesti ilmastovuosikertomukseen tulee vähintään kerran vaalikaudessa sisällyttää, tarvittavassa laajuudessa, arvio sopeutumissuunnitelmaan sisältyvien sopeutumistoimien riittävyydestä ja tehokkuudesta sekä tarvittaessa selostus suunniteltujen sopeutumistoimien toteutumisesta hallinnonalakohtaisesti.

MTK katsoo, että ilmastovuosikertomus 2020 täyttää ilmastolailla kertomukselle asetetun tavoitteen.

MTK pitää hyvänä, että ilmastovuosikertomuksessa 2020 on otettu huomioon eduskunnan esittämät kehittämisehdotukset laajemman kokonaiskuvan saamiseksi. MTK pitää hyvänä myös sitä, että sopeutumistoimet tuodaan ilmastovuosikertomuksessa ilmastolain edellyttämää määrää useammin eduskunnalle tiedoksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Minna Ojanperä

lakimies, kiertotaloustiimin vetäjä

ympäristönsuojelun lakiasiat, ympäristölliset lupaprosessit, jätelainsäädäntö, ilmastopolitiikka

+35840 671 9536