null Kaivosasiat

Artikkeli – Maankäyttö

Kaivosasiat

13.6.2012

Malminetsintää ja pienimuotoista näytteenottoa (repussa kuljetettava näyte) saa harjoittaa jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Varsinaiseen malminetsintään tarvitaan, jollei maanomistaja ole antanut suostumusta, TUKES:n lupa (vrt. aiempi valtausoikeus). Se antaa oikeuden mm. pienimuotoiseen koelouhintaan. Uraanin etsintään tarvitaan aina joko maanomistajan suostumus tai TUKES:n lupa.

Maanomistajalle maksetaan malminetsintäkorvausta pinta-alaperusteisesti niin, että korvaus nousisi portaittain luvan voimassaoloajan mukaan seuraavasti:

  1. euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta;
  2. 30 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja seitsemänneltä vuodelta;
  3. 40 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja kymmenenneltä vuodelta;
  4. 50 euroa hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta ja sen jälkeisiltä vuosilta.

Malminetsintälupa voi olla voimassa enintään 15 vuotta.

 
Kaivostoiminta

Esiintymän hyödyntäminen perustuu kaivoslupaan, jolla annetaan kaivosyhtiölle käyttöoikeus toiselle kuuluvaan alueeseen kaivosaluetta varten. Omistusoikeus säilyy edelleen maanomistajalla, ellei hän halua myydä aluetta yhtiölle.

Kaivostoimituksessa lunastetaan kaivosluvan haltijalle käyttö- ja muut oikeudet alueisiin, määrätään haitan- ja vahingonkorvaukset ja tehdään tarvittavat kiinteistötekniset toimenpiteet. Vuosittain maksettavasta louhintakorvauksesta ja sivutuotekorvauksesta päättää TUKES.

Louhintakorvausta maksetaan pinta-alaperusteisesti 50 €/ha. Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan:
a) 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien lasketusta arvosta; sitä laskettaessa otetaan huomioon malmin sisältämien hyödynnettyjen metallien keskiarvohinta vuoden aikana ja muiden malmista hyödynnettyjen tuotteiden keskimääräinen arvo vuoden aikana;
b) kohtuullinen korvaus louhitusta ja hyödynnetystä muusta kaivosmineraalista kuin metallimalmista siten kuin kiinteistön omistaja ja kaivosoikeuden haltija sopivat; tai jos sopuun ei päästä, TUKES vahvistaa.

Katso myös

Säädöstietopankki Finlex

Yleistietoa Suomen malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta.


aiheet: maankäyttö, kaivos