Sisältöjulkaisija

angle-left null Kylvösiementen varmuusvarastojen käyttöönottoedellytysten selvittäminen

Lausunto

Kylvösiementen varmuusvarastojen käyttöönottoedellytysten selvittäminen

12.2.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua kylvösiementen varmuusvarastojen käyttöönottoedelly-tyksistä. MTK:n mukaan Huoltovarmuuskeskuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle lähettämäs-sä esityksessä on kuvattu hyvin kasvukauden 2017 olosuhteet ja siitä aiheutuneet ongelmat maatiloille sekä seuraukset kylvösiementilanteeseen.

MTK yhtyy näkemykseen siitä, että käytettävissä oleva sertifioidun kylvösiemenen määrä ei riitä kattamaan kylvösiemenen tarvetta keväällä 2018, sertifioidun siemenen itävyysvaatimuk-sen väliaikaisesta alentamisesta huolimatta. Kylvösiemenen tarvetta lisää erityisesti tilojen oman siemenen (TOS) normaalia heikompi laatu ja käytettävissä oleva määrä.

MTK:n mielestä Huoltovarmuuskeskuksen esitys kylvösiemenen varmuusvarastojen purka-misesta on hyvin perusteltu. Kylvösiementilanne on MTK:n mielestä poikkeuksellinen ja ilman varmuusvarastojen käyttöä johtaisi vakaviin häiriöihin isossa osassa maatamme, lähinnä Itä-, Keski- ja Pohjois-Suomen alueella. Ilman alueiden ilmasto-oloihin sopivaa, riittävän hyvälaa-tuista kylvösiementä, tilat eivät keväällä 2018 pysty kylvämään tarvitsemaansa viljaa. Koti-eläintilojen rehuhuolto näillä alueilla on jo nyt vaikeutunut, oman viljan vähyyden vuoksi. Il-man uutta kylvösiementä tilojen rehuhuolto vaikeutuisi entisestään syksyllä 2018 ja poikkeus-tilanne pitkittyisi. Tilanne vaikeuttaisi myös alueellisten rehutehtaiden raaka-ainehuoltoa.

Tässä vaiheessa on vaikea arvioida tarkkaa tarvittavaa siemenmäärää, mutta käytännössä tarvitaan aikaisia lajikkeita ohran, kauran ja vehnän osalta. Huoltovarmuuskeskuksen esitys enintään 20 000 tn kevätviljojen siementä on MTK:n mielestä kannatettava määrä. MTK tote-aa, että varmuusvarastojen purkamisesta tässä tilanteesta ei aiheudu markkinahäiriöitä, kos-ka korvaavaa siementä ei ole saatavilla. Varmuusvarastoja purettaisiin käytännössä vain to-dellisen kysynnän ja tarpeen perusteella. Myöskään varmuusvarastojen täyttämisen yhtey-dessä MTK ei näe markkinahäiriöiden vaaraa.

Edellä mainituin perustein MTK painottaa, että kylvösiementilanne täyttää laissa huoltovar-muuden turvaamisesta, 1§:ssä säädetyt edellytykset varmuusvarastojen käytöstä. MTK toi-voo, että päätös kylvösiementen varmuusvarastojen purkamisesta tehdään mahdollisimman nopeasti.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies