null Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteuttamisesta

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteuttamisesta

10.11.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden toteuttamisesta. MTK:n näkemyksen mukaan on hyvä, että valtioneuvoston asetus on kirjoitettu rahoitusmahdollisuuksiltaan laaja-alaisesti, jolloin toimenpiteistä rahoitettaviksi voidaan valita ne, jotka tuottavat todellisia ratkaisuja tehokkaasti.

MTK pitää tärkeänä, että valtioneuvoston asetuksessa annetaan mahdollisuus kohdentaa toimenpiteitä maankäyttösektorin hiilikompensaatiomallien tutkimukseen, pilotointiin ja tietopohjan parantamiseen. Tämä osa-alue tarvitsee lisää tietopohjaa, että käytännön toimintamallit markkinoilla voidaan valita oikein ja myös pidemmän aikavälin ilmastohyödyt turvaten.

MTK esittää, että valtioneuvoston asetuksen 6§ 4) d. lisättäisiin substituutioon liittyvä tietotuotanto. Asia lienee ollut tarkoitus sisältyä kyseiseen kohtaan jo nykyisissä sanamuodoissa, mutta selvyyden vuoksi MTK esittää substituution mainintaa myös erikseen.

Lisäksi MTK esittää, että valtioneuvoston asetuksen 6§ 5) lisättäisiin erikseen kohtana 10) tilusjärjestelyihin liittyvä tietotuotanto. Myös tämä asia lienee ollut tarkoitus sisältyä kyseiseen pykälään jo nykyisissä sanamuodoissa, mutta selvyyden vuoksi MTK esittää tilusjärjestelyjen mainintaa myös erikseen.

Peltomaiden tietotuotannon osalta MTK kaipaa empiiristä tutkimusta ja kvantitatiivista analyysiä maaperän kasvihuonekaasuvirtojen osalta. MTK tiedostaa, että tietotuotannossa joudutaan rahanpuutteen takia priorisoimaan tutkimusasetelmia. Asian merkityksellisyyden kannalta MTK priorisoisi kvantitatiivista tutkimusta nyt kvalitatiivisten tutkimusten ohi. Laskennoissa on päästävä luonnontieteellisemmälle raiteelle lohkotasolla.

Ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuuden ja laskennan kannalta on oleellista tiedostaa maalajien erot. Tietovajeen vuoksi Suomessa on IPCC-raportoinnissa päätetty käyttää maannostietokartan tuloksia eloperäisten maiden pinta-aloista. Tässä luokittelussa kaikki eloperäiset maat rinnastetaan turvemaihin (eloperäisen aineksen pitoisuus yli 40 %), vaikka sisältävät myös multamaita, joissa eloperäisen aineksen osuus on 20-40 %. Tämä epäkohta on korjattava paremmalla maalajien tietopohjalla ja eri maalajien tarkennetulla kasvihuonekaasujen päästö- ja sidontakertoimilla eri viljelytoimenpiteissä.

Valtioneuvoston asetus on nyt kirjoitettu olemassa olevia valtiontuen suuntaviivoja noudattaen. Esitetyistä toimenpiteistä toteutetaan suurin osa vuoden 2021 jälkeen. Vuonna 2021 useampia valtiontuen suuntaviivoja tarkastellaan EU-lainsäädännön kehittämisen yhteydessä. MTK pitää tärkeänä, että toiminnan jatkuvuuden kannalta tulevassa EU:n valtiontuen suuntaviivojen kehittämisessä huolehditaan, että maankäyttösektorin ilmastotoimiin voidaan panostaa EU:n valtiontuen suuntaviivojen puitteissa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka, energiatiimin vetäjä

+358 50 596 1541