null Lausunto eläintautilain uudistamisesta EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöönpanemiseksi

Lausunto

Lausunto eläintautilain uudistamisesta EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöönpanemiseksi

8.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksista hallituksen esitykseksi uudistetuksi eläintautilaiksi sekä muutoksista eräisiin siihen liittyviin lakeihin. MTK kiittää myös valmistelijoita osallistavasta ja asiantuntevasta lakivalmistelusta.  

Kansallinen eläintautilaki uudistetaan vastaamaan vuoden päästä voimaan tulevaa EU:n eläinterveyssäännöstöä.  

On ilmeistä, että eläinterveyssäännöstö ei merkitse suuria sisällöllisiä muutoksia kansallisiin tautien vastustamisen periaatteisiin tai keinoihin, on silti tärkeää, että myös kotieläintuottajan velvollisuudet ja erityisesti tuottajan oikeudet eläintautipurkauksessa tulee varmistaa lainsäädännön keinoin.  EU:n eläinterveyssäännöstö antaa runsaasti kansallista liikkumavaraa ja MTK kannattaa kaikin osin sen käyttöönottoa. Vain näin tietyt Suomen hyvää eläintautitilannetta turvaavat taudinehkäisy- ja valvontatoimenpiteet voivat jatkua. Suomen EU:n taudintorjuntatoimenpiteitä tiukemmat toimenpiteet sekä muidenkin kuin eläinterveyssäännössä luetteloitujen tautien torjuntatoimenpiteet tulisivat olla mahdollisia. Hallinnollisen taakan vähentäminen on kannatettavaa. 

MTK katsoo, että Tullille nyt esitetty laajempi viranomaisrooli mahdollistaa EU:n sisärajoilla tehokkaamman eläintautivalvonnan eläinterveysviranomaisen rinnalla, ilman aikaisemmin erikseen vaadittuja virka-apupyyntöjä. Uutena ehdotetaan mahdollisuudesta määrätä säännöksiä rikkovalle hallinnollinen seuraamusmaksu, joka saattaakin olla tarkoituksenmukaista erityisesti rajavalvonnassa.  

MTK korostaa, että kotieläintuottajan kannalta on tärkeää eläintautisäädösten nojalla viranomaisen määräyksestä lopetettujen eläinten, hävitettäväksi määrätyn omaisuuden ja tuotannon menetyksen korvaaminen riittävällä tasolla valtion varoista. Myös tuotannonmenetys alustavien taudintorjuntatoimenpiteiden tai taudintorjuntatoimenpiteinä määrättyjen, eläintuotantoa estävien tai vaikeuttavien kieltojen, ehtojen, rajoitusten ja toimenpiteiden osalta, tulee olla korvausjärjestelmän piirissä. Hallituksen esityksessä korvausjärjestelmä pidettäisiin pääpiirteissään ennallaan ja korvauksena voitaisiin esitysluonnoksen mukaan suorittaa enintään kolme neljäsosaa vahingon suuruudesta. Tätä MTK pitää riittämättömänä ja esittää, että viranomaisen määräyksestä aiheutunut vahinko korvataan täysimääräisenä valtion varoista. Esimerkkinä mainittakoon, että ASF:n (afrikkalaisen sikaruton) leviämisen estämiseksi määrätyn rajoitusvyöhykkeen sisälle joutuvalta sikatilalta eläimiä ei saa siirtää vyöhykkeeltä, vaikka tautia ei tilalla ole. Yleensä päädytään eläinten lopettamiseen eläinten hyvinvoinnin vuoksi, kun tilanpuute sikalassa uhkaa. Tuotannonmenetys myös tällaisessa tilanteessa tulisi korvata tilalle täysimääräisesti osana taudintorjuntaa.  

Muilta osin MTK näkee nyt ehdotetun luonnoksen hallituksen esitykseksi eläintautilaiksi EU:n eläinterveyssäännöstön täytäntöönpanemiseksi hyvänä ja tarkoituksenmukaisena Suomen hyvän eläintautitilanteen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Leena Suojala
eläinlääkäri


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945