Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jäteläin muuttamisesta

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jäteläin muuttamisesta

6.3.2018

Ympäristövaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa kunnioittavasti
seuraavaa:

Esityksellä muutettaisiin yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä. Kunnille säädetty vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän
yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely säilyisivät kunnan vastuulla nykyiseen tapaan. Lakiin ehdotetaan uusi säännös jätelain ja julkisia hankintoja
koskevan lainsäädännön yhteensovittamiseksi.

Esitys pohjautuu asiaa valmistelleen työryhmän esitykseen. Työryhmän tehtävänä oli valmistella jätelainsäädännön yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevaa uudistusta huomioiden hallitusohjelman kirjaus”Muutetaan jätelakia siten, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden.” sekä samassa yhteydessä tarkastella jätelain ja hankintalainsäädännön yhteensovittamista, ja tehdä näitä koskevat ehdotukset vaikutusarviointeineen.

Työryhmä oli koko työskentelynsä ajan varsin erimielinen. Yhteisymmärrystä ei löytynyt työryhmälle asetettujen selvitystehtävien tarpeellisuudesta, tehtyjen vaikutusarviointien oikeellisuudesta tai esitettävien muutosehdotusten
tai jatkoselvitysten sisällöstä. Erimielisyyksistä huolimatta työryhmä sai laadituksi loppuraportin, jossa ehdotettiin muutoksia kunnan vastuun rajaukseen yhdyskuntajätehuollossa sekä täsmennyksiä kunnan toissijaiseen
vastuuseen liittyvään sääntelyyn (ns. TSV-palvelu). Loppuraportti ei ollut yksimielinen.

Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää kilpailua varmistaen samalla jätelain terveyden- ja ympäristönsuojelua koskevien tavoitteiden toteutuminen ja kunnan jätehuoltopalveluiden sujuvuus sekä minimoida kunnille aiheutuva hallinnollinen taakka. Tavoite on epäilemättä haasteellinen. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, vaikutustenarviointiin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ehdotetulla yhdyskuntajätehuoltoa koskevalla
kunnan vastuun rajauksella ja sidosyksiköiden markkinaehtoisen toiminnan rajoittamisella on kuitenkin tunnistettu olevan alueellisesti merkittäviä vaikutuksia, jotka osin vahvistavat toisiaan. Muutokset tulevat vaikuttamaan
niin jätehuoltomarkkinoihin kuin jätehuollon rakenteisiin. Hallituksen esitys ei toisin sanoen ole vaikutuksiltaan pieni, vaan voi olla, että vaikutukset ovat osin ennalta-arvaamattomia ja sen vuoksi jatkossa tarkasti virkatyönä seurattavia. MTK ehdottaa, että eduskunta asettaa lakiuudistukselle selkeän jälkiseurantavelvoitteen vastuuministeriön toimesta.

MTK kannattaa sitä, että jätelakiin lisätään selvä poikkeus hankintalain kirjauksista sidos- ja hankintayksiköitä koskien. Hallituksen esitys sisältää kunnan jätehuollon toimialaa koskevaksi sidosyksikön markkinaehtoisen
toiminnan ulosmyyntirajaksi 10 prosenttia vuoden 2029 loppuun saakka. Vuodesta 2030 eteenpäin pysyvä ulosmyyntiraja olisi 5 prosenttia. Sidosyksikön määritelmään ei sisällytettäisi hankintalain 500 000 euron ylärajaa.

MTK kannattaa erityisesti tarkan euromääräisen ylärajan poistamista. Niin sanotun ulosmyyntiprosentin alueellisia
vaikutuksia tulee arvioida lähitulevaisuudessa uudelleen.

Maaseudulla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta hallituksen esitys on syy huoleen. MTK korostaa, että jätehuoltopalveluiden tulee olla välttämättömyyspalveluluonteensa vuoksi saatavilla ympäri Suomen
kohtuulliseen hintaan. Tämä tarkoittaa haja-asutusalueella toimivien osalta sitä, että kunnalla on oltava realistiset mahdollisuudet täyttää jätelain mukainen toissijainen jätehuoltovelvollisuutensa. Hallituksen esityksen sivulla 13 arvioidaan, kuinka markkinaehtoisen ulosmyynnin liian tiukka rajaaminen voisi heikentää kunnan mahdollisuuksia tarjota ns. TSV-palvelua. ”Markkinaehtoinen toiminta auttaa kunnan jätehuoltoyhtiöitä ylläpitämään valmiuttaan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden nojalla tarjottavaan palveluun, jonka määrää ja laatua on vaikea muuttuvissa markkinatilanteissa ja olosuhteissa riittävällä varmuudella ennakoida.”

Asian valmistelun edetessä tieto on lisääntynyt ja vaikutustenarvioita on onnistuttu tarkentamaan, mutta taajamien ulkopuolella sijaitseviin pieniin yrityksiin, silloin kun ne ovat jätteen haltijan roolissa, on alun alkaen tunnistettu
lakimuutoksen negatiiviset vaikutukset, eikä tilanne on siitä muuttunut. Negatiivisena vaikutuksena on tunnistettu (s. 14) jätehuoltokustannusten nousu. Eduskunnan on pystyttävä takaamaan, että lakimuutoksesta ei
synny vaikutuksia, joita sillä ei alun alkaenkaan ole tarkoitettu olevan.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Minna Ojanperä
lakimies