Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi

31.10.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta.
Hallituksen esitysluonnoksessa ei esitetä muutoksia, jotka vaikuttaisivat myönteisellä tavalla kalastonhoitomaksujen kokonaiskertymään. Haluamme muistuttaa maa- ja metsätalousministeriötä siitä, että kalastuslakia säädettäessä yksityisen kalastusoikeuden käytöstä maksettavien omistajakorvausten suuruudeksi arvioitiin noin 4 miljoonaa
euroa / vuosi. Nykyisen kalastuslain voimassaoloaikana tavoitetasoon ei ole päästy yhdenkään vuoden aikana.

Omistajakorvausten pysyvä jälkeenjääneisyys vaarantaa esimerkiksi kalavesien kestävän käytön vaatimat istutusja hoitotyöt. Taloudellinen niukkuus yhdistettynä vesienomistajien päätösvallan siirtämisen viranomaisille uhkaa
jo osakaskuntien perustoimintaa kalavesien hyväksi. Omistajakorvausten nostamiseksi kalavesien hoidon vaatimalle tasolle MTK ehdottaa kalastonhoitomaksuvelvoitteen uudistamista siten, että kaikki yli 18-vuotiaat kalastusta harrastavat ovat velvollisia maksun maksamaan,
kuitenkin siten, että voimassa olevan lain mukaan jo maksusta vapautetut yli 65-vuotiaat voisivat edelleenkin säilyttää maksuvapauden. Näin toimien yksikään varttunut kalastuksen harrastaja ei menettäisi jo saavuttamaansa
etua, mutta maksukertymä saataisiin taas kääntymään kasvavaksi.

Omistajakorvausten tason saattamiseksi lakia säädettäessä luvatulle tasolle on myös luovuttava kaikista suunnitelluista korvausvarojen uusista käyttökohteista.
Yleiskalastusoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa kalastusoikeuden haltijan lupaa ei tarvittaisi sellaiselle kalastuskilpailulle, jossa kilpailijat kalastavat sellaisella kilpailun järjestäjän toimesta määritetyllä vesialueella, joka on koko Suomi tai muu yli 1000 neliökilometrin kokoinen vesialue.

MTK pitää ehdotettua muutosta hyvin epäonnistuneena ja pyytää maa- ja metsätalousministeriötä poistamaan sen hallituksen esityksestä. Vesialueiden omistajien päätösvaltaa oman omaisuutensa käytöstä ei ole syytä entisestään vähentää.

MTK toivoo hallituksen esityksillään mieluummin lisäävän omistajien päätösvaltaa ja vähentävän viranomaisten tai muiden ulkopuolisten päätösvaltaa vesialueiden käytöstä. ELY-keskusten oikeus määritellä vaelluskalavesistöt on syytä sitoa paikalliset vesistöt parhaiten tuntevien tahojen eli osakaskuntien lausuntoon ja aluetta koskevaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Muutama ELY-keskuksen virkailija tuskin tuntee koko laajan toimialueensa vaelluskalareittejä. Vaelluskalavesistöksi ei tulisi määritellä vesialuetta, jota ei ole hyvin yksityiskohtaisesti perusteltu aluetta koskevassa kalakantojen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa.

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Vesa Malila
lakimies