null Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

Lausunto

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

26.5.2020

Valtiovarainministeriölle

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry lausuu työryhmän raportista seuraavaa:

Loppuraportin mukaan nykyisen henkilötunnuksen rakenteen, muodostamistavan sekä myöntö- ja käyttötapojen ei katsota vastaavan yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Kansainvälisen muuttoliikkeen vuoksi maassa on paljon henkilöitä, joilla ei ole henkilötunnusta. Raportissa on arvioitu nykyisen mallin mukaisten henkilötunnusten riittävyyttä, jos tunnuksia anne-taan turvapaikanhakijoille, ulkomaalaisille kausityöntekijöille ja opiskelijoille. Työryhmä ehdottaa uudenmuotoisen sukupuoli- ja syntymäaikaneutraalin henkilötunnuksen käyttöön ottoa.

MTK:ssa henkilötunnusta on käytetty järjestöön kuuluvien henkilöjäsenten tunnistamiseen. Järjestöön kuuluvien yhdistysten jäsenrekistereissä on noin 360 000 henkilön tiedot. Henkilötunnus on ollut varmin tapa tunnistaa henkilöjäsen ja varmentaa jäsenyys automaattisen tietojenkäsittelyn avulla esimerkiksi jäsenetuja käytettäessä ja viranomaisyhteistyössä. Rekisteriin merkittävä henkilötunnus on saatu aina jäseneltä itseltään, joten tunnuksen rekisteröintiin on aina ollut henkilön itsensä antama suostumus.

Nykymuotoisesta henkilötunnuksesta luopumisesta aiheutuisi järjestölle merkittäviä lisäkustannuksia ja toiminnallista hait-taa. Tietojärjestelmät tulisi sopeuttaa käyttämään uusia tunnuksia ja yli 400 järjestöön kuuluvan yhdistyksen tulisi muuttaa vakiintuneita käytäntöjään. Toiminnalliset haitat olisivat merkittäviä. Esimerkiksi jäsenten ikätietoa tarvitaan yhdistyksien sääntömääräisten ikärajojen valvomiseksi. Ellei jäsenen ikä kävisi ilmi henkilötunnuksesta, niin se pitäisi joka tapauksessa selvittää jostakin muusta lähteestä. Mitään hyötyä henkilötunnuksen uudistamisesta ei järjestömme jäsenyhdistyksille tai rekisteröidyille henkilöjäsenille olisi. Henkilötunnuksen sukupuolineutraalisuutta ei koeta MTK:ssa tärkeäksi tavoitteeksi jä-senrekisterien tietosisältöjä kehitettäessä.

Uudistus aiheuttaisi maa- ja metsätalousyrityksille merkittäviä lisäkustannuksia ja tarpeetonta hallinnollista taakkaa sekä mahdollisesti vaikeuttaisi työnantajavelvoitteiden hoitamista jäsenyrityksissämme. MTK haluaa kuitenkin korostaa sitä, että nykymuotoinen henkilötunnus tulisi voida myöntää jokaiselle maassa oleskelevalle mahdollisimman pian maahantulon jäl-keen. Suomessa myönnetty henkilötunnus mahdollistaisi osaltaan esimerkiksi työntekijän työnteko-oikeuden tarkistamisen reaaliaikaisesti viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä. Ulkomaalaisen työntekijän työllistävän henkilön tai yrityksen tulisi voida kaikissa tilanteissa luotettavasti, nopeasti ja maksutta varmistaa työtä hakevan ulkomaalaisen työnteko-oikeus kysy-mällä asiasta viranomaiselta. Käsityksemme mukaan tämän toteuttaminen ei kuitenkaan edellytä suomalaisen henkilötun-nuksen nykyisen muodon muuttamista.

Pyydettynä lausuntona ilmoitan, että MTK ei kannata syntymäajan poistamista henkilötunnuksesta. Syntymäaika- ja su-kupuolineutraalia henkilötunnusta ei ole syytä ottaa käyttöön edes siirtymäajan jälkeen. Pidämme ehdotettua henkilö-tunnuksen uudistamista kokonaan tarpeettomana.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878