null Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan Covid-19-epidemien johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Lausunto

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan Covid-19-epidemien johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

6.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruuantuotanto on elintärkeä osa huoltovarmuutta ja sen turvaamista. Nyt kasvukauden kynnyksellä ja eteläisessä Suomessa kasvukauden jo alettua, monella maatilalla on kasvava huoli osaavan työvoiman saatavuudesta kasvukauden aikaisiin työtehtäviin ja siitä, onko eläinten hyvinvoinnin turvaaminen kotieläintiloilla mahdollista pandemian mahdollisessa pahentumisen tilanteessa.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi luopumistuen maksamista ja luopumistuensaajan ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Muutosesitys mahdollistaisi luopumistuen saajan työskentelyn maatalouden palkkatyössä ilman että työskentely ja siitä saatu ansio vaikuttaa nykyiseen tapaan luopumistuen maksamiseen. Muutosta esitetään määräajaksi 16.3. -31.12.2020.

MTK pitää hallituksen esitysluonnoksessa esitettyä määräaikaista luopumistuen maksamiseen ja
ilmoitusmenettelyyn liittyviä muutosesityksiä perusteltuina ja tarpeellisina. Maatilojen
työvoimakysymysten ratkaisemiseksi koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa ei löytyne yhtä keinoa, vaan ratkaisuja täytyy löytää usealta taholta. Eduskunnan maa – ja metsätalousvaliokunta onkin edellyttänyt lisätoimia kriittisen alojen kuten maatalouden työvoiman turvaamiseksi käsitellessään kausityötekijöitä koskevia lakimuutoksia.

MTK katsoo, että lausuttavana oleva muutosesitys on yksi keino turvaamaan kasvukauden töitä, mutta myös keino varautua pandemian mahdollisen pahenemisen aiheuttamaan työvoiman tarpeeseen kotieläintiloilla esimerkiksi sairaustilanteissa. Luopumistuen saajat ovat entisiä maatalouden harjoittajia ja heillä on maataloudessa vaadittavaa erityisosaamista ja ammattitaitoa. Luopumistuen saajia, joita esitysluonnos koskee, on 1 900, ja heistä hallituksen esitysluonnoksessa arvioidaan työllistyvän muutosesityksen myötä alkaen 100 henkilöstä enimmillään 500 henkilöön. Kyse ei ole kovin suuresta joukosta, mutta  MTK:n arvion mukaan maatilojen näkökulmasta tämä muutosesitys voi osaltaan turvata kriittisen osaamisen ja työvoiman tarvetta maatiloilla.

Koronapandemiaa koskevien uusimpien arvioiden mukaan on todennäköistä, että jonkinlainen
poikkeustilanne jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen. MTK katsoo, että tämän vuoksi täytyy olla valmiutta myös tarvittaessa pidentää esitetyn muutoksen kestoa. Suomessa luopumistukien myöntäminen päättyi vuoden 2018 lopussa, ja eikä uusia tukia enää myönnetä. Koska luopumistuki maksetaan työeläkejärjestelmän kautta varhaiseläkkeen muodossa, päättyy luopumistukien maksaminen kun viimeinenkin nyt uinuva luopumistuen saaja täyttää
vanhuuseläkeiän vuonna 2029.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja

Maire Lumiaho
lakimies


Maire Lumiaho

lakimies

sosiaalipolitiikka, lomituspalvelut, tapaturmavakuutus, luopumistukiasiat, hyvinvointivaliokunnan sihteeri

+35820 413 2359