Sisältöjulkaisija

null Lausunto kotieläintalouden ympäristösuojeluohje (luonnos)

Lausunto

Lausunto kotieläintalouden ympäristösuojeluohje (luonnos)

2.9.2019

Ympäristöministeriö

Yleistä 

Lausuntosaatteen ja ohjeen mukaan kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen tavoitteena on varmistaa, että kotieläintaloutta koskevat valtakunnalliset ympäristönsuojelun tavoitteet saavutetaan yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Tavoite on tärkeä, jotta kotieläintiloja kohdellaan tasapuolisesti tuotantosuunnasta tai sijainnista riippumatta. Aiempi vuonna 2010 julkaistu ohje on monilta osin vanhentunut, joten uuden ohjeen julkaisu on tarpeen. Jotta julkaisua voidaan päivittää jatkossa joustavammin, julkaisu sähköisessä muodossa on riittävä. 

Saatteessa ja ohjeessa todetaan myös, että ohje ei ole viranomaisia eikä toiminnanharjoittajia oikeudellisesti sitova, ja sitä sovellettaessa tulee ottaa huomioon tapauskohtainen harkinta ja paikalliset olosuhteet. MTK korostaa tämän virkkeen tärkeyttä. Tätä on myös syytä korostaa otettaessa uusi ohje käyttöön. Käytäntö on osoittanut, että nykyistä ohjetta ja sen suosituksia on joiltakin osin tulkittu normin kaltaisesti. 

Luonnosteksti 

Luonnoksessa on esitetty normeja, niiden tulkintaa sekä suosituksia hyviksi toimintatavoiksi ottaen huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö. Ohjeessa suorat lainaukset normeista, normien tulkinta ja muut suositukset ovat osittain sekavasti esitetyt. Ohjetta on tämän osalta selkeytettävä. Ohjeella ei voida antaa uusia määräyksiä tai kieltoja. Tulkinnassa tulee pitäytyä vallitsevaan tulkintaan. Ohjeessa ei tule myöskään viitata tai antaa ohjeistusta vielä valmistelussa (normit) oleviin asioihin. On hyvä kertoa, että valmistelutyö on käynnissä ja työn valmistuttua päivittää lopputulos ohjeeseen.  

Ohjeessa on annettu esimerkkejä mm. ilmoitusmenettelyyn liittyen. Nämä ovat hyviä ja näitä voisi olla jopa enemmän. Vaikka lupamenettely on ollut pitkään käytössä, voisi myös siitä antaa esimerkkejä, jos käytäntö on osoittanut asioita, joissa tulkinta vaihtelee viranomaisten kesken. 

Ohjeluonnos on kirjoitettu ilmoitusmenettelyn säätämisen jälkeen. Paikoitellen tämä on otettu ohjeessa huomioon, mutta paikoitellen ohjeessa puhutaan yksinomaan lupamenettelystä. Ohje tulee käydä tarkkaan läpi ja lisätä ilmoitusmenettelyä koskevat asiat tarvittaviin kohtiin.    

Ohjeessa on myös yleisluonteista tekstiä, joka ei ole tarpeellista ohjeen käyttötarkoitusta silmällä pitäen. Esimerkiksi yksityiskohtaiset luvut, joiden arvo vaihtelee lyhyen ajan sisällä ja joiden yhteydessä tulisi esittää myös niiden laskentaperiaatteet, eivät ole oleellisia. Tärkeämpää on kertoa, mistä ajantasainen tieto on saatavissa. 

Yksityiskohtaiset korjaustarpeet, ehdotukset ja muut kommentit on esitetty lausunnon liitteessä. 

Ohjeluonnos on käytävä vielä huolellisesti läpi. MTK korostaa, että kaikki sen sisältämät virheet on korjattava ja tekstiä selkeytettävä, jotta se voidaan ottaa käyttöön. Korjausten jälkeen ohje on kierrätettävä vielä kertaalleen sidosryhmillä luettavana. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 LiiteLuonnos kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeesta 


Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu (pinta- ja pohjavedet), eläinsuojien ympäristöluvat, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454

aiheet: lausunto