Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

15.8.2018

Ympäristöministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja kunnioittavasti toteaa seuraavaa: 

Ympäristönsuojelulain ja vesilain menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne vastaisivat sähköisen asioinnin tarpeita. Esityksessä otettaisiin huomioon kuulutuslainsäädännön ajantasaistamiseksi tehtävät muutokset hallintolakiin ja tarkistettaisiin yleislain kanssa päällekkäinen ympäristönsuojelulain ja vesilain sääntely. 
 
Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädettäisiin sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat toimitettaisiin viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti. Viranomaisella säilyisi mahdollisuus sallia tapauskohtaisesti asiakirjojen jättäminen paperisena. Viranomaisten ja kuntien ylläpitämistä kirjallisista ilmoitustauluista luovuttaisiin ja siirryttäisiin tietoverkossa sähköisesti tapahtuvaan tiedottamiseen. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat saatettaisiin tiedoksi julkisella kuulutuksella siten kuin hallintolain uusissa säännöksissä julkisesta kuuluttamisesta säädetään. Päätösten antaminen julkipanomenettelyllä korvattaisiin vastaavasti sähköisellä tiedoksiantomenettelyllä. Lisäksi vesilain mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisalaa esitetään osin laajennettavaksi ja menettelyyn tehtäväksi eräitä muutoksia. 

Esityksen tavoitteena on tukea ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden sähköistä käsittelyä siten, että sähköinen käsittely olisi mahdollista asian vireillepanovaiheesta päätöksentekovaiheeseen asti. Tiedoksiantomenettelyiden sähköistäminen koskisi myös muutoksenhakuviranomaista. Tarkoitus on parantaa hallinnon asiakkaille tarjottujen palvelujen laatua, käytettävyyttä ja saatavuutta sekä lisätä yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten tiedonsaantia. 

MTK ry pääosin kannattaa hallituksen esitysluonnosta. Lukuisissa viime vuosien aikana käynnistetyissä hallinnon sujuvoittamishankkeissa on tunnistettu sähköisen asioinnin ja sähköisten järjestelmien keskeinen rooli. On aika saattaa ympäristönsuojelulain ja vesilain sääntely vastaamaan sähköisen asioinnin tarpeita perinteisen, paperisen asioinnin sijaan. Samalla on selvää, että käytännössä sähköisen käsittelyn laaja käyttöönotto vaatii sähköisten järjestelmien kehittymistä niin kunnissa kuin valtion viranomaisissa. Sen vuoksi lainsäädäntömuutoksissa tulee edetä asteittain. 

MTK kannattaa hallituksen esityksen linjausta siitä, että kansalaisia ei velvoiteta sähköiseen asiointiin. Yrityksille ja muille elinkeinotoimintaa harjoittaville digitaalisten palvelujen käyttö asioinnissa ja viestinvälityksessä olisi velvoittavaa. Ehdotetussa YSL 39 §:ssä asia ilmaistaisiin siten, että ympäristölupahakemus tulee jatkossa toimittaa toimivaltaiselle lupaviranomaiselle sähköisesti. Lupaviranomaiselle jätetään tapauskohtainen mahdollisuus jättää hakemus paperisessa muodossa. Pykälän perusteluissa ei erikseen avata sitä, millaisissa tilanteissa lupaviranomaisen on ennakoitu hyväksyvän paperisen asioinnin. 

MTK vaatii, että elinkeinonharjoittajia ei voida velvoittaa yksinomaan sähköisen asioinnin käyttöön ennen kuin elinkeinonharjoittajalla on mahdollisuus nopeaan (100 MB/s) tietoliikenneyhteyteen. Maa- ja metsätalous toimivat harvaan asutuilla alueilla, joilla on jatkuvia ongelmia laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien saatavuudessa. Maa- ja metsätalousyrittäjät kannattavat hallinnon sujuvoittamistoimenpiteitä ja investoivat myös itse sähköisiin järjestelmiin, mutta on tärkeää tunnustaa, että tietyillä alueilla Suomessa täysin sähköinen asiointi ei ole vielä arkipäivää. MTK on huolissaan siitä, että samalla kun palveluja ja hallintoa digitalisoidaan, tietoliikenneyhteyksien toimivuutta ei varmisteta palvelujen käyttöönottoa varten. Uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa on tärkeä tunnustaa tietoliikenneyhteyksien todellinen tilanne läpi Suomen. 

YSL 44 §:ssä säädetään lupahakemuksesta tiedottamisesta. Jatkossa toimivaltainen lupaviranomainen saattaisi lupahakemuksen tiedoksi julkaisemalla kuulutuksen ja hakemusasiakirjat verkkosivuillaan. Tulee varmistaa, että lupahakemuksesta tiedottaminen tapahtuu keskitetysti tätä varten perustetulla verkkoalustalla sen sijaan, että eri viranomaiset käyttävät omia, erillisiä verkkoalustojaan. Asiakkaan näkökulmasta on myös tärkeää, että erillisten verkkoalustojen käyttö ei vaikeuta lupaprosessia, jos hankkeeseen liittyy lupaviranomaisia niin valtion kuin kunnan puolelta. Näihin järjestelmien rajapintoihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Sanomalehdessä tapahtuvaa ilmoittamista ei esitetä poistettavan, mutta ympäristönsuojelulaista esitetään poistettavan ilmeisyys-vaatimus, jolloin viranomainen voisi harkita nykyistä laajemmin sanomalehtikuuluttamisen tarpeellisuutta. MTK ei kannata ilmeisyys-vaatimuksen poistamista, vaan vaatii sen pysyttämistä laissa, jotta tiedonkulku ei heikenny nykyisestä tilanteesta. 

Vesilain 2 luvun 5 a §:ää esitetään muutettavan siten, että pykälässä tarkoitettu johto voitaisiin sijoittaa puron ja joen lisäksi myös salmeen ja kapeikkoon. Näin ollen luovuttaisiin nykykäytännöstä, jossa johdon sijoittaminen viimeksi mainituille alueille edellyttää joko sopimusta alueen omistajan kanssa tai oikeuden hankkimista viranomaisen päätöksellä. Esityksellä on vaikutuksia maanomistajien oikeusturvaan, mutta pääasia on ratkaistu lakimuutoksella 8.9.2017/611. Haitankärsijöillä on oikeus vaatia korvausta johdon sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta vesilain 13 luvun säännösten mukaisesti. 

Ilmoitusmenettelyn käyttöönoton laajentaminen kuitenkin korostaa asianosaisten tiedoksisaantia entisestään. Pykälän 2. momenttia esitetään muutettavan siten, että yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen verkkosivuilla noudattaen mitä hallintolain 62 §:ssä säädetään. MTK ei kannata esitystä sellaisenaan. Maa- ja vesialueiden omistajat saavat parhaiten tiedon heidän maaomaisuuteensa kohdistuvista hankkeista perinteisesti paikallisilta viranomaisilta ja tiedotusvälineiltä, ellei laissa erikseen säädetä erityistiedoksiannosta. Lainkohtaan tulisi jättää hankkeesta vastaavalle velvollisuus tiedottaa VL 2 luvun 5 a §:n mukaisesta ilmoituksesta myös alueen virallisessa lehdessä. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Minna Ojanperä 
lakimies