Sisältöjulkaisija

null Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

4.9.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pyydettynä lausuntonaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK toteaa seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmässä määräaikaisesti käytössä oleva, ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn voimassaoloa väliaikaisesti jatketaan muutettuna vielä ajalle 1.1.2020 – 31.12.2025. Sääntelyyn ehdotetaan tehtäväksi myös sisällöllisiä tarkennuksia saatujen kokemusten perusteella sekä lisäksi myös ehdotetaan selkeytettäväksi säännöstä korvattavasta lääkkeestä lisäämällä siihen laissa määriteltyä hintaa koskeva edellytys.

MTK kannattaa esitystä, että ehdollista korvattavuutta koskevaa sääntelyä jatketaan muutettuna määräaikaisesti vuoden 2025 loppuun, jotta saadaan lisää kokemusta toimintamallista, jonka kaltaiset uusien lääkkeiden käyttöön liittyvät riskienjakomallit ovat laajasti käytössä eri Euroopan maissa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tekninen tarkennus yrittäjän ja omaa työtään tekevän oikeutta työterveyshuollon korvaukseen koskevaan säännökseen, jotta se vastaisi vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Ehdotuksen mukaan yrittäjällä, jonka yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus on päätetty kuntoutustuen tai määräaikaisen tapaturmaeläkkeen johdosta, olisi oikeus työterveyshuollon korvaukseen työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta lukien myös sairauspäivärahakauden aikana.

MTK kannattaa esitystä.

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Marja Tallavaara
asiantuntija


Marja Tallavaara

asiantuntija, sosiaalipolitiikka

yleinen sosiaalipolitiikka, eläkevakuutus, työterveyshuolto

+35820 413 2357

+35840 501 2889