Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista

Lausunto

Lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista

17.8.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta esittää lausunto koskien em. asetusta ja lausuu seuraavaa: 

Riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja pääomamenoihin tarkoitettu yleisavustus esitetään jaettavaksi sen maksamisvuotta edeltävän vuoden toimintatietojen perusteella seuraavasti: 

1) 35 prosenttia riistanhoitoyhdistysten jäsenmäärän mukaisessa suhteessa; 

2) 5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla suoritettujen valvontatapahtumien määrän mukaisessa suhteessa; 

3) 12,5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla järjestettyjen metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten määrän mukaisessa suhteessa; 

4) 10 prosenttia riistanhoitoyhdistysten järjestämien muiden koulutustilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa, lukuun ottamatta ampumakoulutuksia; 

5) 10 prosenttia riistanhoitoyhdistysten järjestämien kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille tarkoitettujen tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa; 

6) 10 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla laskettujen riistakolmioiden, pelto-kolmioiden ja vesilintulaskentapisteiden määrän mukaisessa suhteessa; 

7) 5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille järjestämien hirvieläinverotuksen suunnittelua koskevien tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa; 

8) 5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla suoritettujen hirvieläinten suurriistavirka-aputehtävien määrän osoittamassa suhteessa; 

9) 5 prosenttia susireviiriyhteistyöryhmän toiminnasta vastaaville riistanhoitoyhdistyksille; 

10) 2,5 prosenttia metsästyslain 8 §:n alueella riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueille myönnettyjen Metsähallituksen pienriistan metsästyslupien määrän mukaisessa suhteessa. 

Esityksen tavoitteena on ohjata rahoitusta aktiivisesti toimiville riistanhoitoyhdistyksille. Tämä on yleistavoitteena erittäin kannatettava. Samalla se tuo erityisiä haasteita niille riistanhoitoyhdistyksille, joiden toimialueella on paljon pinta-alaa, mutta vähän metsästäjiä. Tämä korostuu erityisesti koulutustehtävissä, joiden painoarvo esitetyissä jakoperusteissa on yhteensä peräti kolmannes. MTK pitää tärkeänä, että jakoperusteet luodaan siten, että kaikkien kooltaan tarkoituksenmukaisten ja toiminnaltaan aktiivisten riistanhoitoyhdistysten toimintaedellytykset säilyvät.    

MTK kannattaa erityisesti metsästäjätutkintojen koulutuksien ja nuoriin suuntautuvan toiminnan painottamista perusteissa. Näillä tehtävillä on merkittävä vaikutus metsästäjien lukumäärään tulevaisuudessa. 

Yhteiskunnan näkökulmasta riistanhoitoyhdistyksien yksi keskeisimpiä tehtäviä on johtaa paikallistasolla riistakantojen hallintaa ja säätelyä, sekä edistää paikallistasolla riistahallinnon ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Tämä liittyy myös metsästyksen hyväksyttävyyden turvaamiseen tulevaisuudessa. MTK kiinnittää erityistä huomiota siihen, että esitetyissä valtionavun jakoperusteissa ei ole sanottavasti huomioitua em. tehtäviä. Ainoastaan marginaalinen susireviiriyhteistyö on perusteissa. Riistahallinnon selvästi tärkein ja vaikuttavuudeltaan merkittävin tehtävä on asiallisesti toimiva hirvien ja valkohäntäpeurojen kannansäätely.  

MTK esittää, että kohta 7 muutetaan seuraavaan muotoon: 

15 prosenttia riistanhoitoyhdistysten hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille ja sidosryhmille järjestämien hirvieläinverotuksen suunnittelua koskevien tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa. Valtionavun painoarvoa tulisi puolestaan vähentää kohdista 1 ja 4.  

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

Timo Leskinen
kenttäjohtaja