Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen (713/2014) muuttamiseksi (YSL ilmoitusmenettely

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetuksen (713/2014) muuttamiseksi (YSL ilmoitusmenettely

27.9.2018

Eduskunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja kunnioittavasti toteaa seuraavaa: 

Voimassa olevaa ns. ympäristönsuojeluasetusta (713/2014) ehdotetaan muutettavan ympäristönsuojelulain (527/2014) yleistä ilmoitusmenettelyä koskevien säännösten osalta. Lisäksi asetusta on tarkoitus muuttaa ilmoitusmenettelyyn siirtyvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta koskien. Uudistettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019. 

Ympäristönsuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että lakiin lisätään säännökset yleisestä ilmoitusmenettelystä. Ilmoitusmenettely vaikuttaa eniten eläinsuojiin ja niiden ympäristöluvanvaraisuuteen. Valtion ympäristölupaviranomainen käsittelee ja ratkaisee jatkossa vain suurempia eläinsuojia koskevat ympäristölupahakemukset. 

Valtion ympäristölupaviranomaisen ympäristöluvan toimivaltarajaksi esitetään asetusluonnoksen 1 luvun 1 §:n 11) kohdan mukaisesti: 

eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle, 600 emolehmälle, yli 750 täysikasvuiselle emakolle, yli 2000 lihasialle, yli 40 000 munituskanalle tai yli 40 000 broilerille; 

eläinsuoja, joka on tarkoitettu usealle a-kohdassa tai ympäristönsuojelulain liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 3000; ja joka ei ole suoraan luvanvarainen a-kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella. 

Kunnan ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan kuuluisivat jatkossa eläinsuojat, joilta ympäristönsuojelulain 29 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa edellytetään ympäristölupaa sekä asetuksen 2 §:n 2 momentin kohdassa 10 a määritellyt turkistarhat. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan piiriin siirtyisi valtion viranomaiselta suurempia eläinsuojia, mutta jatkossa nämä eläinsuojat kuuluvat yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin ympäristölupamenettelyn sijaan. 

MTK kannattaa esitystä. 

Esityksen vaikutuksista asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että yleiseen ilmoitusmenettelyyn siirtymisen merkittävimmät vaikutukset liittyvät viranomaisten toimivaltasuhteisiin suunniteltuihin muutoksiin ja niiden myötä työn vähenemiseen valtion viranomaisissa ja lisääntymiseen kunnissa. Eläinsuojat ovat olleet jo pitkään yksi suurimmista luparyhmistä aluehallintovirastoissa. Esimerkiksi vuonna 2015 eläinsuojiin kohdistui 160 ympäristölupapäätöstä, kun seuraavaksi suurin luparyhmä oli jätteiden käsittely 143 lupapäätöksellä. Hallituksen esityksen 94/2018 vp perusteluista selviää, että lupahakemusten käsittelyajat ovat kunnissa selkeästi valtion käsittelyaikoja lyhyempiä. Eläinsuojien ympäristölupaan kulunut käsittelyaika oli kunnissa vain noin kolmanneksen aluehallintovirastojen vastaavasta ajasta. 

Ilmoitusmenettelyn arvioidaan keventävän jonkin verran viranomaisten hallinnollista taakkaa, vaikka käytännössä ilmoitusmenettelyllä ja ympäristölupamenettelyllä ei olisi suurta eroa. Eläinsuojille on laadittu toimialakohtainen asetus ympäristönsuojeluvaatimuksista, mikä vaikuttaa suoraan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen työn määrään. Ilmoitusmenettelyn käyttöönotolla tulee olla selkeä hallinnollista taakkaa keventävä vaikutus niin toiminnanharjoittajan kuin viranomaisen näkökulmasta. Jos näin ei tapahdu, uudistus on epäonnistunut. 

Ympäristönsuojelulaki, sitä täydentävä ympäristönsuojeluasetus ja eläinsuojien toimialakohtainen asetus muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten hallintokäytäntö eläinsuojien ympäristövaikutusten arvioimiseksi, rajoittamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi muodostuu jatkossa. MTK pitää kannatettavana sitä, että valtionhallinto on lähtenyt etsimään vaihtoehtoja ympäristölupamenettelylle, jota yleisesti on pidetty varsinkin valtion operoimana tavoitteisiinsa nähden liian raskaana ja kustannuksiltaan korkeana. 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Minna Ojanperä 
lakimies  

Airi Kulmala 
asiantuntija