Sisältöjulkaisija

null Lausunto: luonnos henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunto

Lausunto: luonnos henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

9.3.2020

Valtiovarainministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta. Esitysluonnoksen tavoitteena on selkiyttää ympäristöhallinnon viranomaisten vastuuta ympäristöhallinnon yhteisissä tietojärjestelmissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Samalla pyritään saamaan ajan tasalle ympäristöministeriön hallinnonalan säännöksiin sisältyvät viittaukset henkilötietojen suojaa koskevaan muuhun lainsäädäntöön.

MTK pitää esitysluonnoksen tavoitteita perusteltuina ja hyvinä. Hallinnonalan säädösten yhteensopivuus erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa on syytä varmistaa. Tietosuoja-asetus vahvisti selvästi luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaa ja asetuksen velvoitteiden laiminlyönti on ankarasti sanktioitua.

Hallinnon asiakkaan tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet voidaan varmistaa vain siten, että vastuu tietosuojasta on kussakin hallinnon käsittelemässä asiassa yksiselitteinen. MTK pitää hyvänä sitä, että ympäristöministeriössä on hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä havaittu hallinnonalan henkilötietojen käsittelyn olevan vastuukysymysten osalta epäselviä. MTK voi osaltaan vahvistaa ministeriön havainnon. Hallinnon asiakkaan olisi aina tunnistettava henkilötietojensa käsittelijä ja rekisterinpitäjä. Nyt niin ei selvästikään aina ole. Asiakkaan on usein lähes mahdotonta tietää ketkä kaikki hänen henkilötietojaan voivat saada ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään tai voidaan käyttää. MTK:n käsityksen mukaan henkilötietoja ei myöskään aina poisteta rekistereistä vaikka niiden säilyttämiselle ei enää olisi hyväksyttävää perustetta. 

Lausuttavana olevan hallituksen esitysluonnoksen tavoite vastuiden selkeyttämisestä on siis hyvä, mutta valitettavasti se ei kovinkaan selvästi toteudu esitysluonnoksen mukaisilla säädösmuutoksilla. Esityksen mukainen ympäristönsuojelulain 222 § jättää hallinnon asiakkaan edelleenkin epätietoiseksi siitä, mikä viranomainen on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Yleisluonteinen viittaus ylläpitäjiin on liian epämääräinen. MTK:n käsityksen mukaan sääntely ei ehdotetussa muodossa täytä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. MTK pyytää kunnioittaen ympäristöministeriötä valmistelemaan selvemmät ja tarkkarajaiset säädökset hallinnonalan henkilötietorekistereistä, henkilötietojen käsittelijöistä ja rekisterinpitäjistä sekä tietojen luovutuksista.


Vesa Malila

lakimies

maaseutuyrittäjyys, maaseutupolitiikka

+35820 413 2424

+35840 500 0878