null Lausunto MMM Rehulaki MTK

Lausunto

Lausunto MMM Rehulaki MTK

23.8.2020

Maa- ja metsätalousministeriö 

 

Viite: Lausuntopyyntö VN/4621/2020 MMM003:00/2020 19.6.2020 

Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rehulaiksi ja laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja sakon toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta  

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi rehulaiksi ja siihen liittyvistä muutoksista liittyen lakeihin Harmaan talouden selvitysyksiköstä ja sakon toimeenpanosta. 

MTK pitää nyt ehdotettua hallituksen esitystä rehulaiksi hyvänä yleisenä kokonaisuutena. Aikaisemmin suhteellisen sekavakin lainsäädäntö on nyt uudessa lakiluonnoksessa koottu yhteen, jolloin lain käytettävyys toimijan kannalta selkeytynee ja paranee. Myös aikaisemmat epäjohdonmukaisuudet saadaan nyt korjattua.  

Alkutuotannon kannalta muutoksia aikaisempaan olisi tulossa muutamia. Olennaisena parannuksena MTK näkee määritelmän rehualan toimijasta selkeytymisen. Myös kytkös lääkerehuasetukseen selkeytyisi esityksessä verrattuna aikaisempaan, kun tilalla tapahtuva lääkkeen sekoittaminen rehuun ei katsota olevan lääkerehua. MTK näkee esitykseen kirjatun rehualan toiminnan edellytysten turvaamisen hyvänä ja kannatettavana nostona. Myös yleisellä tasolla kirjausta neuvonnasta ja ohjauksesta MTK pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena. Näin varmistettaisiin toimijoiden parempi ymmärrys siitä, mikä on näiden vaatimusten tarkoitus ja mahdollisesti myös kilpailuedun tarjoaminen. MTK kuitenkin korostaa, että lain tulevan soveltamisen osalta tarvitaan edelleen säädösten läpikäyntiä ja toimijoiden neuvontaa. 

MTK kannattaa ns. ankaran vahingonkorvausvastuun säilyttämistä ennallaan. MTK korostaakin, että tämä on olennaisin ja tärkein keino, jolla turvataan rehujen salmonellattomuus ja edelleen kotieläintuotteidemme elintarviketurvallisuus. Rehualan toimijan luotettavuuden selvittäminen osana harmaan talouden torjuntaa nähdään MTK:ssa osana tasapuolisen kilpailun varmistamista markkinoilla. Seuraamusmaksu hallinnollisena pakkokeinona on tarkoituksenmukainen lisäys. Valvonnan ulottaminen kotirauhan piiriin nähdään johdonmukaisena suhteessa muun elintarvikeketjun säädösmuutoksiin, joskin uuden lain soveltaminen käytännössä vaatii valvontaviranomaisten koulutusta ja ohjausta.    

 

Helsingissä 10.8.2020  

 

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY 


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945

aiheet: lausunnot