Sisältöjulkaisija

angle-left null Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kansallisesti merkityksellisistä haital-lisista vieraslajeista

Lausunto

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta kansallisesti merkityksellisistä haital-lisista vieraslajeista

23.4.2018

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotetulla asetuksella kansallisesti merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloa täy-dennetään lisäämällä luetteloon yksi eläinlajiryhmä ja kolme eläinlajia sekä yhdeksän kasvi-lajia. Asetukseen nykyisin sisältyvä kasvilaji poistettaisiin, koska laji on otettu EU:n vieraslaji-asetuksen mukaiseen haitallisten vieraslajien luetteloon. Lisäksi nykyisin voimassaolevista koirasutta koskevista poikkeuksista luovutaan siirtymäajan jälkeen.

MTK kannattaa vieraslajien luetteloon esitettyjä lisäyksiä. Kurtturuusun osalta MTK kuitenkin vaatii siirtymäajan myöntämistä, jotta taimistoilla tällä hetkellä taimikasvatuksessa olevat tai-met voidaan myydä ja istuttaa normaalisti. Ilman siirtymäaikaa taimistoille syntyisi kohtuutto-mat taloudelliset menetykset jo syntyneistä tuotantokuluista ja saamatta jäävistä myynti-tuotoista. Taimitarhat eivät ole mitenkään voineet varautua tilanteeseen, joten siirtymäaika on jo hyvän hallintotavan vuoksi perusteltua.

Edellä mainituin edellytyksin MTK kannattaa asetusluonnoksen voimaansaattamista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Antti Sahi
toiminnanjohtaja

Mika Virtanen
kasvinviljelyasiamies