null Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 200/2020 vp)

Lausunto

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 200/2020 vp)

12.11.2020

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua Hallituksen esityksestä rehulaiksi ja siihen liittyvistä muutoksista säädöksiin Harmaan talouden selvitysyksiköstä (6 §) ja sakon toimeenpanosta (1 §).

MTK pitää nyt ehdotettua hallituksen esitystä rehulaiksi hyvänä yleisenä kokonaisuutena. Aikaisemmin suhteellisen sekavakin lainsäädäntö on nyt uudessa lakiesityksessä koottu yhteen, jolloin lain käytettävyys toimijan kannalta selkeytynee ja paranee. Myös aikaisemmat epäjohdonmukaisuudet on nyt korjattu.

Alkutuotannon kannalta tulossa olisi muutamia muutoksia aikaisempaan. Olennaisena parannuksena MTK näkee määritelmän rehualan toimijasta selkeytymisen. Myös kytkös lääkerehuasetukseen selkeytyisi esityksessä verrattuna aikaisempaan, kun tilalla tapahtuva lääkkeen sekoittaminen rehuun ei katsottaisi olevan lääkerehua. MTK näkee esityksen tavoitteeksi kirjatun rehualan toiminnan edellytysten turvaamisen hyvänä ja kannatettavana nostona. Myös yleisellä tasolla kirjausta neuvonnasta ja ohjauksesta MTK pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena. Tällä varmistettaisiin toimijoiden parempi ymmärrys siitä, mikä on näiden vaatimusten tarkoitus. MTK kuitenkin korostaa, että lain tulevan soveltamisen osalta tarvitaan edelleen säädösten läpikäyntiä ja toimijoiden neuvontaa.

Rehut vaikuttavat elintarvikeketjun alkupäässä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä niistä saatujen tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun. Niillä on myös suuri merkitys kotieläintuottajien toimintaedellytyksiin, koska rehut ovat merkittävä tuotantopanos eläintuotannossa. Toimiva lainsäädäntö ja sen valvonta takaavat myös rehualan toimijoiden tasapuolisen kohtelun ja toimijoiden yhtäläisen kilpailuaseman. Lainsäädännön tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että toimijat ottavat osaltaan vastuun rehujen turvallisuuden varmistamisesta ja muusta määräysten mukaisuudesta. MTK kannattaa rehulain ns. ankaran vahingonkorvausvastuun säilyttämistä ja näin hallituksen esityksessä onkin tehty. MTK korostaa, että tämä on tärkeimpiä keinoja, joilla varmistetaan rehujen salmonellattomuus, kotieläinten terveys ja edelleen kotieläintuotteidemme elintarviketurvallisuus.

Rehualan toimijan luotettavuuden selvittäminen osana harmaan talouden torjuntaa nähdään MTK:ssa osana tasapuolisen kilpailun varmistamista markkinoilla. Seuraamusmaksu hallinnollisena pakkokeinona on tarkoituksenmukainen lisäys. Valvonnan ulottaminen kotirauhan piiriin nähdään johdonmukaisena suhteessa muun elintarvikeketjun säädösmuutoksiin, joskin uuden lain soveltaminen käytännössä vaatii valvontaviranomaisten koulutusta ja ohjausta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Leena Suojala

asiantuntija

tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, eläinlääkintäasiat, elintarvikehygienia

+35820 413 2377

+35840 779 2945