null Lausuntopyyntö lukiodiplomiselvityksestä 2020 dnro VN/2062/2020

Lausunto

Lausuntopyyntö lukiodiplomiselvityksestä 2020 dnro VN/2062/2020

26.2.2021

Dnro 23/2021

Kommentti lukuun 1 koskien lukiodiplomia osana nykyistä koulutusta

Lukiodiplomiselvitys pohjautuu aineistoon, jonka vastausprosentti jäi erittäin alhaiseksi (lukiot 35,0 %, koulutuksen järjestäjät 35,1 % ja korkeakoulut 37,0 %). Näin ollen on ilmeistä, että selvityksessä esitetty nykytilan kuvaus tavoittaa nykytilan vain pintapuolisesti. Lukiodiplomiselvityksen aineisto painottuu lukioihin, joissa lukiodiplomien suorittaminen on yleisempää. Tämä osaltaan vääristää havaintojen edustavuutta ja näin ollen on oletettavaa, että seikat, jotka nykyisellään vaikeuttavat tai jopa estävät lukiodiplomien tarjoamista lukioissa, eivät tule näkyviksi.

Lisäksi kysely lähti korkeakouluille, jossa vastaavasti vastausprosentti oli myös matala 37 %. Kyselyyn vastasi vain neljä (4) yliopistoa ja yhdeksän (9) ammattikorkeakoulua ja vastauksista kävi selvästi ilmi, että lukiodiplomeja ei riittävästi tunneta eikä niiden merkitystä jatko-opintojen kannalta ole selvitetty.

Selvityksessä ei tule ilmi todellista tarvetta kotitalouden lukiodiplomin suorittamiseen. Lukioiden tarjonta vaihtelee ja siksi kotitalouden diplomien suorittamisen mahdollisuudet kattavasti koko Suomessa on käytännössä olematonta. Lukiotasolla kotitalouden opiskelu painottuu eri tavoin, kuin perusopetuksessa. Huono ymmärrys kotitalousoppiaineen sisällöistä ja luonteesta vaikuttaa siihen, ettei kotitaloutta tarjota lukioissa ja näin opiskelijoille ei anneta mahdollisuutta opiskella kotitaloutta jatkumona alakoulusta lukioon. Nuoret ovat vieraantuneet ruuan raaka-aineiden tuottamisesta, jolla on globaalistikin suuri merkitys esimerkiksi ilmastovaikutuksiin.

MTK ehdottaa, että näin merkittävän uudistuksen yhteydessä tarkasteltaisiin myös uusien aineita/aihealueita lukiodiplomien suorittamiseen. Tällainen alue on esimerkiksi biotalouden lukiodiplomi, joka olisi tulevaisuuteen suuntaava ainekokonaisuus. Se sisältäisi luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ruuantuotantoon liittyviä sisältöjä. Näitä olisivat metsien hoito ja eläinten hoito sekä peltokasvien viljely. Näistä olisi suora yhteys ja jatkumo alan korkeakouluopintoihin.

Kommentti lukuun 2 koskien lukiodiplomien saavutettavuutta ja yhdenvertaisuuden toteutumista

Lukiodiplomiselvityksen aineisto painottuu lukioihin, joissa lukiodiplomien suorittaminen on yleisempää. Tämä osaltaan vääristää havaintojen edustavuutta ja näin ollen on oletettavaa, että seikat, jotka vaikeuttavat lukiodiplomien tarjoamista lukioissa, jäävät piiloon.

Lukiodiplomeja suoritetaan runsaimmin lukioissa, joissa taito- ja taideaineiden tarjonta on runsaampaa kuin keskimäärin tavallisissa lukioissa, joissa ei ole erityisiä painotuksia Lukiodiplomien saavutettavuus ja yhdenvertaisuus ei nykyisellään toteudu riittävästi. Aineisto osoittaa, että näin on kaikkien tarjottavien aineiden osalla, mutta myös erityisesti kotitalouden lukiodiplomin suorittamisen mahdollisuuden suhteen. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus edellyttäisi vähintäänkin, että luodaan valtakunnallinen rakenne ja että kaikissa lukioissa käytettäisiin etä- ja virtuaaliopetusta.

Kommentti lukuun 4 koskien lukiodiplomien hyödynnettävyyttä korkeakouluopintojen valinnoissa

Lukiodiplomit ovat huonosti tunnettuja yliopistojen keskuudessa. Lisäksi nykyisellä lukiodiplomitarjonnalla ei ole vastaavuutta kaikkien korkeakoulujen oppiaineiden sisältöihin. Tällainen on esimerkiksi maatalous- ja metsätieteiden opinnot. Uusi sopiva lukiodiplomin sisältö voisi olla biotalouden lukiodiplomi.

Kommentti lukuun 8 koskien suositusta kotitalouden lukiodiplomin korvaamista yrittäjyyden ja työelämäosaamisen diplomilla

Kotitalouden lukiodiplomi tulee ehdottomasti säilyttää ja sitä pitää kehittää edelleen. Kotitalouden lukiodiplomia ei tule korvata yrittäjyyden ja työelämäosaamisen diplomilla.

Työelämäosaaminen on kaikista lukiodiplomeista kuvaava lopputuotos. Eli kaikkien lukiodiplomien tulisi tuottaa kukin osalla alueellaan työelämäosaamista liittyypä se sitten taito- tai taideaineisiin.

Yrittäjyyden lukiodiplomi on sen sijaan kannatettava. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta yrittäjyyttä voi olla monien nykyisten lukiodiplomien aineiden ulkopuolellakin


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot