null Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi VN/17576/2021

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi VN/17576/2021

25.2.2022

Ministeriöt

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oppivelvollisuuslakia, perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia sekä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Esitys liittyy hallitusohjelman mukaisen oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon yhteydessä havaittuihin lainsäädännön tarkennustarpeisiin.

MTK yhtyy oppivelvollista koskeviin matka- ja majoituskustannusten tarkennuksiin, joissa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että oikeuden määrittelyssä otettaisiin huomioon matkan pituuden lisäksi myös päivittäisen koulumatkan ajallinen kesto. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus majoitus- ja matkakorvaukseen olisi myös silloin, jos kodin ja lähimmän soveltuvan oppilaitoksen välinen matka odotuksineen nopeinta kulkuvälinettä käyttäen kestää yli kolme tuntia


Susanna Kumpulainen

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto