null Lausuntopyyntö HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muuttamisen jatkamisesta dnro VN11478/2021-OKM

Lausunto

Lausuntopyyntö HE ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisen muuttamisen jatkamisesta dnro VN11478/2021-OKM

4.5.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö

MTK kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksellä jatkettaisiin ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen voimassaoloa. Väliaikaisella muutoksella on koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2022 saakka.

MTK kannattaa esitystä, jotta opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollistuu. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanon edistämisen takia pidämme kuitenkin tärkeänä, että muutos on vain väliaikainen ja että sitä hyödynnetään vain niissä tilanteissa, kun se on välttämätöntä.

Luonnonvara-alalla opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit antavat mahdollisuuden ammattiosaamisen näyttöjen antamiseen täysin aidoissa työprosesseissa. Tältä osin luonnonvara-alalla tilanne on melko hyvä. Osaamisen turvaamiseksi ja arvioinnin laadun varmistamiseksi on tärkeää laatia yhtenäiset soveltamisohjeet.

Esityksessä esitetään myös sitä, että väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla. Tämä ei ole luonnonvara-alalla tarpeen johtuen aidoista oppimisympäristöistä. Muutoksen osalta yhtenäinen ohjeistus on tarpeen, samoin kuin se, että on edellytettävä tarkkaa harkintaa muutoksen välttämättömyydestä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot