null Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa

Lausunto

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta siementuotannossa

19.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asetusehdotuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Asetusehdotuksella korvataan nykyinen MMM:n asetus hukkakaurasta siementuotannossa (2/15). MTK on tyytyväinen siihen, että nykyisen asetuksen vaatimuksia tarkastellaan uudelleen. Esitetyt muutokset ovat kannatettavia ja tuovat pieniä, mutta kaivattuja helpotuksia hukkakauraa koskeviin vaatimuksiin siementuotannossa. Ehdotetut muutokset eivät vaaranna sertifioidun siemenen laatua, vaan sertifioitu siemen on muutosten jälkeenkin vapaata hukkakaurasta, mikä on MTK:n mielestä ensiarvoisen tärkeää.

Asetusehdotuksen 3 §:ssä säädetään hukkakaurasta siementuotantotilalla. MTK:n mielestä asetuksen periaate, että siementuotantoon voidaan hyväksyä vain lohkot, joilla ei esiinny hukkakauraa, on kannatettava periaate. Asetuksessa ehdotetaan, että jos siementuotantotilalla on siementuotantoa kahdessa tai useammassa kasvulohkossa ja enintään kahdelta kasvulohkolta löytyy yhteensä enintään 8 hukkakaurayksilöä, voidaan hukkakaurasta vapaiden kasvulohkojen sato hyväksyä siementuotantoon. Tämä on kannatettava muutos, mutta MTK:n mielestä nurmikasvien siementuotannon osalta pitäisi olla oma momenttinsa.

MTK ehdottaa, että pykälään lisättäisiin nurmisiementen osalta seuraavaa: Nurmikasvien siementuotannossa ne kasvulohkot, joilla todetaan hukkakauraa, hylätään. Kaikkien hukkakaurasta vapaiden kasvulohkojen sato voidaan hyväksyä siementuotantoon.

Asetusehdotuksen 5 §:ssä säädetty poikkeuslupamenettely antaa Ruokavirastolle kuitenkin painavista syistä mahdollisuuden antaa siementuotantotilalle poikkeusluvan tuottaa siementä, vaikka hukkakaurarekisteriin merkittyjä tarkkailulohkoja on enemmän kuin nyt ehdotettu enimmäismäärä 4 kappaletta.

MTK esittää, että myös poikkeuslupiin liittyviä käytäntöjä tarkasteltaisiin tässä yhteydessä uudelleen. Poikkeusluvan myöntämisessä Ruokaviraston pitäisi huomioida myös tilan siementuotantoalan suuruus. Painavista syistä, esim. kohtuuttoman taloudellisen vahingon välttämiseksi, esim. yli 100 ha:n siementuotantoaloilla, tarkkailulohkojen lukumäärässä pitäisi joustaa. Erityisesti nurmisiementen tuotannossa Ruokaviraston joustot ovat tarpeen, ilman että siemen laatu vaarantuu. Ellei 3 §:ään ehdottamamme lisäys nurmisiementuotannon osalta toteudu, niin joustot tarkkailulohkojen lukumäärässä sekä hukkakaurayksilöjen lukumäärässä, tulee erityisesti huomioida poikkeuslupien myöntämisessä.

Asetusehdotuksen 4 §:ssä mainitaan, että kauran siementuotanto ei ole sallittu, jos tarkkailulohkoja on enemmän kuin yksi. MTK esittää, että kauran siementuotanto ei ole sallittu, jos tarkkailulohkoja on enemmän kuin kaksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Mika Virtanen

kasvinviljelyasiamies

puutarha-asiat, peltokasvivaliokunnan sihteeri, Juuresten-, Kaalin- ja Sipulintuottajat ry, kasvinsuojeluasiat, torjunta-aineet, kasvinterveysasiat, siemenasiat, kylvösiemenjaoston sihteeri, maataloustuotemarkkinoiden edunvalvonta, vieraslajiasiat, lannoiteasiat

+35820 413 2468

+358400 544 728

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot