null Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaalija terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy606.getLatestArticle(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy606 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@2ae8c692"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #local relatedArticle = JournalArticl... [in template "43867" in macro "getWebContentHTML" at line 269, column 9]
	- Reached through: @ch5.getWebContentHTML contactPerson [in template "20116#20152#46526" at line 63, column 13]
----
1<#-- Lausunto --> 
2<#-- 04/04/2019 --> 
3<#-- INIT --> 
4 
5<#-- Import common variables, functions & macros --> 
6<#import "${templatesPath}/43867" as ch5> 
7 
8<#assign title = ch5.getTitle()> 
9<#assign summary = ch5.getSummary()> 
10<#assign date = ch5.getDisplayDate()> 
11<#assign contentType = ch5.getStructureName()> 
12 
13<#assign bodyText = body.getData()> 
14<#assign contact = contactPerson.getData()> 
15<#if contactPerson1?has_content><#assign contact1 = contactPerson1.getData()></#if> 
16<#if contactPerson2?has_content><#assign contact2 = contactPerson2.getData()></#if> 
17<#if contactPerson3?has_content><#assign contact3 = contactPerson3.getData()></#if> 
18<#assign attachments = attachment.getSiblings()!""> 
19 
20 
21<#-- OUTPUT ---> 
22<div class="row"> 
23  <div class="col-11" > 
24    <p>${contentType} 
25    <#if articleType?has_content> 
26    	 - ${articleType} 
27    </#if> 
28    </p> 
29    <h1>${title}</h1>  
30    <p class="text-muted">${date}</p> 
31    <#if summary?has_content> 
32      <p>${htmlUtil.render(summary)}</p> 
33    </#if> 
34  </div> 
35</div> 
36 
37 
38 
39<div class="row"> 
40  <div class="col-11" > 
41    <#if image.getData()?? && image.getData() != ""> 
42      <@ch5.getadatiivinemediaimage image /> 
43    </#if> 
44  </div> 
45  <div class="col-11 col-md-1"> 
46			<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
47			<#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(groupId) > 
48			<div class="artikkelisomelista"> 
49				<ul class="list-unstyled artikkelisomelista "> 
50					<li><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook ml-3 mt-0"></a></li> 
51					<li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter ml-3"></a></li> 
52					<li><a href="whatsapp://send?text=https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp ml-3"></a></li> 
53				</ul> 
54			</div> 
55		</div> 
56  <div class="col-11"> 
57    ${bodyText} 
58    <#if attachments?has_content> 
59      <@ch5.listAttachments attachments /> 
60    </#if> 
61 
62    <#if contact?has_content> 
63      <@ch5.getWebContentHTML contactPerson /> 
64    </#if> 
65    <#if contact1?has_content> 
66			<@ch5.getWebContentHTML contactPerson1 /> 
67		</#if> 
68    <#if contact2?has_content> 
69			<@ch5.getWebContentHTML contactPerson2 /> 
70		</#if> 
71    <#if contact3?has_content> 
72			<@ch5.getWebContentHTML contactPerson3 /> 
73		</#if>     
74     
75  </div> 
76</div> 
77 
78<div class="row"> 
79  <div class="col-11" > 
80    <p><@ch5.listTags tagBaseUrl="/artikkelit/-/tag/"/><p> 
81  </div> 
82</div> 
83 
84<#assign url = "https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${.vars['reserved-article-url-title'].data}"> 
85<@ch5.getogptags title summary url />