null Lausuntopyyntö luomu 2.0 – suomen kansallinen luomuohjelma

Lausunto

Lausuntopyyntö luomu 2.0 – suomen kansallinen luomuohjelma

25.5.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua ohjelmaluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

MTK näkee, että ohjelma ja sen tavoitteet ovat hyvät ja ohjelman merkitys koko luomusektorille on erittäin merkittävä. Luomuohjelman päivitys on myös erittäin tärkeä, jotta pystymme turvaamaan mm. EU:n strategioiden asettamat vaatimukset luonnonmukaiselle tuotannolle.

Ohjelman tavoitteista MTK korostaa luonnonmukaisten tuotteiden kysynnän kasvattamisen tärkeyttä. Pelkkä tuotannon lisääminen ei takaa kuluttajakysynnän tarvittavaa kasvua, joka on markkinaehtoisen tuotannon perusedellytys. Pinta-alan kasvattaminen poliittisin päätöksin ei takaa luomutuotteiden kysynnän kasvua kuluttajien keskuudessa eikä tuotannon kannattavuutta viljelijöille. Ohjelman tavoitteista ensiarvoisen tärkeään asemaan nouseekin siis kysynnän lisääminen, ammattikeittiöiden luomun osuuden lisääminen, elintarvikkeiden jalostusasteen nosto sekä viennin lisääminen.

MTK suhtautuu skeptisesti ns. kokotilan luomuvaatimukseen, jossa myös kaikki kotieläimet olisi siirrettävä luomutuotantoon CAP-strategian linjausten mukaisesti. Nähdään, että tavoite koko tilan luomusta on hyvä, mutta mm. luomumarkkinoiden kasvun turvaamiseksi on myös oltava ns. reserviä, josta tuotantoa on mahdollista kasvattaa. Tiedetään, että aina myös tuotteen saaminen luomuketjuun ei ole tuottajasta kiinni. Mikäli sekatilat kielletään, on vaarana, että nykyinen luomuala laskee, joka vaarantaa sekä EU:n että kansallisen luomustrategian tavoitteet. MTK kuitenkin korostaa, että järjestön lopulliset päätökset ja linjaukset uuden ohjelmakauden osalta tehdään kansallisen CAP-strategian kokonaisuuden yhteydessä.

MTK näkee erittäin positiivisena ohjelman tavoitekohdan 9, lainsäädäntö ja valvonnan kehittäminen. Tarkemman toimenpideohjelman sekä mittareiden ja seurannan laatiminen turvaa tavoitteissa pysymisen sekä näiden säännöllisen tarkastelun koko ketjun ja sidosryhmän turvin.

Yllä olevien huomioiden lisäksi MTK esittää yleisinä kommentteina koskien koko ohjelmaa seuraavaa:

- Eri hyvinvointimerkkien ja luomumerkin vaatimusten selventäminen. Kuluttajalle on kerrottava, että lähtökohtaisesti luomumerkki täyttää jo hyvinvointimerkinnän standardit. Kuluttajien on toisinaan vaikeaa erottaa eri hyvinvointi- ja laatumerkkien sisällöt ja vaatimukset toisistaan.

- Uudet tuotantosäännöt tulee siipikarjalle sekä tarhatuille kaneille sekä hirvieläimille, nämä tulisi ottaa myös tulevaisuudessa luomuohjelmassa huomioon. Monipuolistetaan siis luomutuotantoa.

- Uusien luomueläintilojen tavoitetta tulee tarkastella vielä ennen sen kirjaamista mittariksi – tilamäärän lisäksi tulee huomioida eri kotieläintuotteisiin kohdistuva kysyntä ja sen muuttuminen. Lihansyönti vähenee, toisaalta maitotuotteita käyttävien kasvispainotteisen ruokavalion valitsevien määrä on kasvussa. Luomukaninlihan ja tarhatun luomupeuran liha voisi olla kiinnostavaa, samoin luomubroilerin kasvatusta tulisi lisätä todella paljon ottaen huomioon, että broilerin liha kulutus ylittää naudanlihan kulutuksen ja tällä hetkellä sen kasvatus on todella pientä.

- Mehiläistuotanto ja hunajatuotanto tulisi ottaa paremmin huomioon ohjelmassa. Suomella on erinomaiset edellytykset metsäisenä maana luomuhunajan tuotantoon. Luomumehiläistarhauksen nykytilanne, mahdollisuudet ja lisäämiseen tähtäävät toimet tulee ottaa mukaan luomuohjelmaan.

- Tulisiko luomukeruualueelle asettaa selkeät tavoitteet? Suomella on erinomaiset luomukeruualueet, joiden potentiaali nähdään varsinkin luomuviennissä sekä ammattikeittiöiden lisääntyneenä kysyntänä.

- Tavoite luomusiemenen käytöstä ei saa vaarantaa suomen luomutuotantoa, jos olosuhteisiin olevaa luomusiementä ei ole saatavilla. Lähtökohtaisesti kuitenkin luomusiemenen käyttö on oltava ensisijaista.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Johanna Andersson

asiantuntija

luomuasiat, hevostalous, Hippolis ry, luomu- ja hevosverkoston sihteeri

+35820 413 2477

+35840 824 5522

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto