null Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muuttamiseksi

5.5.2021

Dnro 52/2021

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

Yleiset kommentit:

Asiaa koskevassa muistiossa tuodaan esiin, että luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamisen taustalla on hyödynnetty Suomen lajien viidennen uhanalaisuusarvioinnin tuloksia. MTK toteaa, että uhanalaisuusarvioinnin tulokset antavat hyvää tietopohjaa liitteiden muuttamistarpeen arvioimiseen.

MTK kuitenkin huomauttaa, että uhanalaisuusarvioinnin tulosten ei pidä suoraan johtaa siihen, että tietyt lajit säädetään asetuksella uhanalaisiksi tai erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Uhanalaisuusarvioinnissa uhanalaiseksi luokittumisen taustalla voi olla monia erilaisia syitä, minkä vuoksi luonnonsuojeluasetuksen liitteiden päivittämisen tulee olla tarkkaan harkintaan perustuvaa.

Tämä on tunnistettu myös asiaa koskevassa muistiossa mainitsemalla, että uhanalaisuusarvioinnin tuloksia ei sellaisenaan ole tarkoitettu vietäväksi lainsäädäntöön. MTK pitää tätä lähtökohtaa oikeana.

Yleisenä asiaan liittyvänä seikkana MTK painottaa, että lajien huomioimiseksi tarvitaan ajantasaista, luotettavaa ja kattavaa paikkatietoa. Keskeistä on myös tietojen saatavuus eli se, miten sujuvasti tieto on hyödynnettävissä käytännön toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. MTK toteaa edellä mainituissa asioissa olevan vielä kehittämisen tarvetta.

MTK kiinnittää huomiota siihen, että parhaillaan on käynnissä luonnonsuojelulain uudistus. MTK katsoo, että muun ohella kokonaiskuvan hahmottamisen ja muutosten vaikutusten arvioimisen kannalta luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttaminen olisi perusteltua käsitellä luonnonsuojelulain uudistamisen yhteydessä.

Liitekohtaiset kommentit:
 

  • Liite 1 (kalalajit, joihin sovelletaan luonnonsuojelulakia)

Liitteestä ehdotetaan poistettavaksi kolme lajia ja lisäksi muiden lajien nimistöä päivitettäisiin.

MTK:lla ei ole ehdotettuihin muutoksiin kommentoitavaa.

  • Liitteet 2(a) ja 2(b) (koko maassa ja osassa maata rauhoitetut eläinlajit)

Liitteisiin ei ehdoteta lisättäväksi tai poistettavaksi lajeja, mutta lajien nimistöä päivitettäisiin. MTK:lla ei ole ehdotettuihin muutoksiin kommentoitavaa.

  • Liitteet 3(a), 3(b) ja 3(c) (koko maassa ja osassa maata rauhoitetut kasvilajit)

Liitteisiin ei ehdoteta lisättäväksi tai poistettavaksi lajeja, mutta lajien nimistöä päivitettäisiin.

MTK:lla ei ole ehdotettuihin muutoksiin kommentoitavaa.

  • Liite 4 (uhanalaiset lajit)

Liitteeseen ehdotetaan lisättäväksi 816 ja poistettavaksi 402 lajia. Erityisesti suojeltavan lajin asema ehdotetaan lisättäväksi 248 lajille ja poistettavaksi 120 lajilta. Lisäksi lajien nimistöä päivitettäisiin.

MTK:lla ei ole ehdotettuihin muutoksiin kommentoitavaa. MTK kuitenkin huomauttaa samalla, että ehdotettujen muutosten määrästä ja niiden esitystavasta johtuen asiasta lausuminen on käytännössä hankalaa.

  • Liite 5 (Suomessa esiintyvät luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitut eläinlajit)

Liitteeseen ehdotetaan lisättäväksi kaksi lajia ja lisäksi muiden lajien nimistöä päivitettäisiin.

MTK:lla ei ole ehdotettuihin muutoksiin kommentoitavaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat, luonnonsuojelutiimin vetäjä

+35820 4132454

+35840 920 9858

aiheet: lausunto, lausunnot