null Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

Lausunto

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

9.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriö

Kiitämme saamastamme lausuntopyynnöstä.

Hirven metsästysajan aikaistusta sekä valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikaa (koiran käyttäminen 1.2.‒15.2.) koskevia ehdotuksia koskien viittaamme aiemmin 7.8.2020 toimitettuun lausuntoomme.

Metsästysasetuksen muutosesitykset

 

1 § Muun kuin hirvieläimen pyyntilupa

Esityksen mukaan pykälää muutettaisiin siten, että itämerennorpan metsästykseen ei enää vaadittaisi pyyntilupaa.

5 § Hallin ja itämerennorpan metsästyskiintiö

Itämeren norpan metsästykseen hallintoa esitetään muutettavaksi siten, ettei metsästykseen enää vaadittaisi pyyntilupaa, vaan norppaa voisi metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Saalismäärää rajoitettaisiin jatkossakin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Itämerennorpan metsästysjärjestelyt olisivat vastaavat kuin harmaahylkeellä. Saalis ja sitä koskevat tiedot tulisi ilmoittaa Suomen riistakeskukselle viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun yksilö on saatu saaliiksi. Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskus määräisi metsästyksen kannanhoitoalueella lopetettavaksi. Esitys on tarkoituksenmukainen ja hyvin perusteltu. Muutos keventää myös byrokratiaa.

MTK kannattaa itämerennorpan siirtämistä kiintiömetsästyksen piiriin.

9 § Pyyntilupaan ja hirvieläimen pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Pykälässä säädetään muun muassa hirvieläinten pyyntilupaan liittyvästä saalisilmoituksesta ja saalisilmoituksen määräajasta. Nykyisin saalisilmoitus on tehtävä Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi taikka, jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta.

Tämä on merkinnyt käytännössä sitä, että alkusyksystä kaadetusta hirvieläimestä on saatettu ilmoittaa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Esityksen mukaan saalisilmoitus olisi tehtävä kaikista metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetuista hirvieläimistä ja jokaisesta pyydystetystä hirvieläimestä tulisi ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi Nykyiset sähköiset järjestelmät mahdollistavat saalisilmoitusten teon vaivattomasti ja nopeasti. Esitys tehostaa metsästyskauden aikana tapahtuvaa seurantaa ja kannanhallinnan tarkkuutta.

MTK pitää muutosesitystä erittäin hyvänä. Muutokset tutkimustarkoituksessa myönnettäviin poikkeuslupiin Metsästysasetus

23 § Metsästyksen johtajan tehtävät

Pykälän 4 momentin mukaan suden metsästyksen johtajasta ja varajohtajista on poikkeusluvan saajan ilmoitettava kirjallisesti ennen metsästyksen alkamista asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle. Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jonka mukaan 4 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos poikkeuslupa on myönnetty tutkimustarkoituksessa.

Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista

 

4 § Riistaeläintä koskevan poikkeusluvan myöntäminen ja lupamääräykset

Pykälän 2 momentin mukaan metsästyslain 41 a §:n 1 momentin perusteella myönnetyssä ahmaa, ilvestä, karhua, saukkoa ja sutta koskevassa poikkeusluvassa on määrättävä, että pyyntiin osallistuvien nimet on ilmoitettava alueen poliisilaitokselle ennen pyyntiin ryhtymistä ja että jokaisesta pyyntiin lähdöstä ja pyyntialueesta on etukäteen ilmoitettava poliisilaitokselle. Jos pyynti tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhykettä, edellä mainitut tiedot on määrättävä ilmoitettavaksi myös rajavartiolaitokselle.

Pykälään esitetään lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan edellä 2 momentissa säädettyä ei sovelleta, jos poikkeuslupa myönnetään tutkimustarkoituksessa.

Esityksen perustelujen mukaisesti suden, karhun, ahman, ilveksen ja saukon pyydystäminen tutkimustarkoituksessa vaatii useita eri lupia ja ilmoituksia eri tahoille. Jokaisesta pyyntiin lähdöstä, pyyntialueesta ja osallistujista on ilmoitettava etukäteen poliisille. Menettely on tarkoitukseensa nähden raskas, minkä vuoksi on perusteltua vähentää ilmoitusvelvollisuuksista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. MTK:lla ei ole huomautettavaa muutosesityksiin, jotka koskevat edellä mainittuja tutkimustarkoituksessa myönnettäviä poikkeuslupia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 


Timo Leskinen

kenttäjohtaja

Etelä-Savo, puukauppa, riistapolitiikka, maakuntaedunvalvonnan johtaminen

+358400 754 235

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto, lausunnot