null Kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskeva arviomuistioluonnos

Lausunto

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskeva arviomuistioluonnos

3.12.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskeva arviomuistioluonnos
Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleinen lausunto arviomuistioluonnoksesta

Pääministeri Marinin vuoden 2019 hallitusohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu päästövähennystoimien toteuttaminen sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

Kuten arviomuistioluonnoksessa on todettu, maaseudulla ja kaupunkien kehysalueilla asuvilla kotitalouksilla on suurimmat ajosuoritteet ja päästöt, ja tästä johtuen myös suurimmat lisäkustannukset polttoaineen hinnan noustessa. Näillä alueilla yksityisautoilulle on olemassa vähemmän vaihtoehtoja kuin kaupunkialueilla, joilla joukkoliikenne ja kevyt liikenne ovat useammin relevantti vaihtoehto.

Kotitalouksien lisäksi polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa myös yritysten kustannuksiin. Päästökaupan yritysvaikutukset ovat muistioluonnoksessa esitellyssä taustaselvityksessä arvioitu varsin maltillisiksi. Maltilliset vaikutusarviot voivat johtua valitusta talousteoreettisesta tarkastelutavasta. Empiirinen tarkastelu olisi todennäköisesti tuottanut toisenlaisia tuloksia. Selvityksessä polttoaineiden hinnannousun vaikutukset ovat eri skenaarioissa todettu kohdistuvan vahvasti alkutuotannon yrityksiin. Yritysten mahdollisuudet siirtää kustannukset eteenpäin omassa arvoketjussaan vaihtelevat toimialoittain. Elintarvikeketjussa ruuan tuotannon kustannusten nousu on viime vuosikymmeninä pääasiassa jäänyt maatalousyrittäjien kannettavaksi. Selvityksessä esitetty näkemys, että kustannusten nousu olisi siirrettävissä eteenpäin myytäessä kotimaan markkinoille, on siten tilastoaineistojen perusteella vahvasti kyseenalaistettavissa.

Arviomuistioluonnoksessa on tarkasteltu useita vaihtoehtoja, miten kompensaatioiden avulla voidaan tukea siirtymästä aiheutuvia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Käytännössä kompensaatioiden oikeudenmukainen kohdentaminen kotitalouksille, yrityksille ja alueille on monesta syystä erittäin haastavaa, kuten selvityksessäkin on todettu.

Mikäli päädyttäisiin kansalliseen liikenteen päästökauppajärjestelmän käyttöönottoon, siitä aiheutuisi merkittäviä kompensaatiotarpeita maaseutualueiden kotitalouksille ja yrityksille. Liikkumistarpeiden säilyessä ennallaan päästökauppajärjestelmä olisi enemmänkin fiskaalinen, ilman tavoiteltavia ilmastovaikutuksia. Tarvittavien kompensaatioiden rahoituksen analyysi on jäänyt vähäiseksi tilanteessa, jossa siirtymä puhtaampiin käyttövoimiin kaventaa verokertymiä.

MTK toteaa luonnokseen tutustuttuaan näkemyksenään, että tieliikenteen kansallisen päästökauppajärjestelmän luominen ei ole kannatettava ratkaisu. Edellä esitettyjen huomioiden lisäksi yksityiskohtaisia perusteluja on kirjattu elinkeinoelämän järjestöjen yhteiseen lausuntoon.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä


Markus Lassheikki

vt. elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja

+35820 413 2481

+35840 779 9680

Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: lausunto