null Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

1.3.2021

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Maatalouden investointi- ja rahoitusympäristö ovat muuttuneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maatalouden rakennusinvestointien koko on kasvanut merkittävästi ja investoinnit ovat keskittyneet aiempaa pienemmälle tilajoukolle, joten näiden maatilayritysten tase sisältää monesti jo entuudestaan merkittävän määrän vierasta pääomaa. Samaan aikaa mm. rahoituslaitosten vakavaraisuussäädökset ja maatalouteen liittyvän varallisuuden vakuusarvojen määrittely ovat tiukentuneet. Nämä tekijät ovat johtaneet kasvavan vakuusvajeen syntyyn, jolloin toteutuakseen maatalouden rakennusinvestoinnit ovat viime vuosina vaatineet merkittävästi aiempaa enemmän maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnettäviä takauksia.

MTK kannattaa sekä esitystä maatalouden rakennetukilain 18 §:n 1 momentin mukaan valtiontakauksen enimmäismäärän korottamista nykyisestä 80 miljoonasta eurosta 110 miljoonaan euroon että ensimmäisen momentin täsmennystä. Viime vuosina takauksia on myönnetty noin 15 milj. euroa vuodessa. Enimmäismäärän korotusta 30 milj. eurolla voidaan siten pitää riittävänä EU:n maatalouspolitiikan ns. siirtymäkaudelle kattaen vuodet 2021 ja 2022, jos maatalouden rakennusinvestointien määrä ja arvo ovat alemmat kuin toteutunut taso oli vuosina 2019 – 2020. Jos siirtymäkaudella on tavoitteena lisätä investointeja aiemmasta koronapandemiasta elpymisen ja talouskasvun parantamiseksi, voidaan korotusta pitää niukahkona.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675

aiheet: lausunto, lausunnot