null Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

4.3.2021

Maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain uudistamiseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ruokahallinnon tietovarannosta, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä. Tämän lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknisistä syistä muita lakeja. Ehdotettu uusi laki sisältäisi tarvittavat EU:n yleistä tietosuojaasetusta sekä kansallisia yleislakeja ja hallinnonalan erityislakeja täydentävät säännökset maa- ja puutarhatalouteen, maataloustuotteiden markkinajärjestelyihin ja maaseudun kehittämiseen, elintarvikkeiden ja maa-, puutarha- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuuteen ja laatuun sekä eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kasvinterveyteen liittyvien rekisteritietojen ja muiden tietoaineistojen käsittelystä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Tietojen omistajuudesta on tässä yhteydessä ollut vähemmän keskustelua. Maatalousyrittäjät tuottavat paljon tietoa, mutta eivät omista maataloushallinnolle annettuja tietoja. Tämä on selkeä koko toimialaan liittyvä epäkohta. Tältä osin lakiluonnos on parantunut valmistelun edetessä, mutta ei sitä edelleenkään voi pitää täysin ongelmattomana. Ympäristötietodirektiivin myötä maatalousyrittäjät menettävät merkittäviltä osin tuotantoprosesseihinsa liittyvien tietojen omistajuuden, sillä ympäristötieto on laaja käsite. Käsitteen takana ovat mm. Inspire- ja ympäristötietodirektiivit ja Århusin sopimus. MTK on huolestunut ns. ympäristötietojen julkisuudesta, koska maataloushallinnolle luovutettavien tietojen määrä ja taso määritellään toisaalla. Periaatteessa kaikki peltoviljelyyn liittyvä tieto voidaan lakiluonnoksen 11 § perusteella ajatella olevan paikkatiedoksi määriteltävää ympäristötietoa. Kun lisäksi yhteiskuntaa hyödyttäviä paikkatietoja ei ole tarkemmin määritelty tai yksilöity, niin näistä lähtökohdista MTK pitää kiinni lakiluonnoksen 10 § 4 momentin osalta aiemmasta näkemyksestään. MTK voi hyväksyä järjestelmän, jossa tilatunnuksen käyttö palvelussa perustuisi maatalousyrittäjän suostumukseen. Tilatunnuksen luo- vuttaminen ja tähän yhdistetyn tiedon käyttö perustuisivat maatalousyrittäjän nimenomaiseen määräaikaiseen suostumukseen. Tämä myös vahvistaisi maatalousyrittäjän omistusoikeutta hänen omiin digitaalisiin tietoihinsa tai ainakin niiden käyttöön lakiluonnoksessa esitettyyn verrattuna.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Juha Lappalainen

tutkimuspäällikkö, politiikka

maatalouden tulo- ja rakennepolitiikka, EU:n ja kansalliset tuet, tilastot ja tutkimukset, maatalouspoliittinen aineisto

+35820 413 2415

+35840 546 6675

aiheet: lausunto, lausunnot