null Lausunto OECM-työryhmän loppuraportista (Suojelualueverkostoa tukevat, luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet Suomessa)

Lausunto

Lausunto OECM-työryhmän loppuraportista (Suojelualueverkostoa tukevat, luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet Suomessa)

8.12.2021

Ministeriöt

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa: Kommentit raportista yleisesti:

MTK pitää tärkeänä, että OECM-alueisiin liittyviä seikkoja pyritään selkeyttämään kansallisesti. Kansainvälisten linjausten tarkasteleminen kansallisen soveltamisen näkökulmasta on tarpeellista, sillä OECM-alueiden tunnistamisen, tunnustamisen ja raportoinnin menettelyt tulevat olemaan osa luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumisen seurantaa.

MTK pitää OECM-alueiden tunnistamisen, tunnustamisen ja raportoinnin menettelyjä lähtökohtaisesti myönteisinä, mikäli tavoitteena on saada luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtyä työtä ja päätöksiä nykyistä paremmin näkyväksi. Hyväksyttävyyden näkökulmasta.MTK pitää välttämättömänä OECM-alueisiin liittyvien asioiden järjestämistä siten, että OECM-statuksessa on kyse nimenomaan vallitsevan tilanteen toteamisesta eikä uudesta alueen käyttömahdollisuuksiin vaikuttavasta määreestä. MTK:n käsityksen mukaan OECM-statuksen tulee kytkeytyä seurannan ja raportoinnin menettelyihin, eikä sen tule millään tavoin suoraan tai välillisesti rajoittaa maanomistajan päätösvaltaa omistamansa alueen käytön osalta. Selvyyden vuoksi.MTK pitää tarpeellisena, että OECM-statuksen merkityksen ja vaikutusten kuvausta raportissa täydennetään.

MTK katsoo, että OECM-työryhmän loppuraportin sisältö vastaa niihin kysymyksiin, joiden selvittämiseksi OECM-työryhmä asetettiin. Loppuraportissa on selostettu yleisiä periaatteita, jotka työryhmä otti työstämänsä ehdotuksen lähtökohdaksi. MTK pitää tärkeinä kirjauksia, jotka liittyvät tehdyn luonnonsuojelutyön näkyvyyden lisäämiseen, aiemmin raportoinnin osalta tehdyn työn hyödyntämiseen ja yhteisvastuulliseen aluelähtöisten suojelutoimien kehittämiseen vapaaehtoisiin toimiin kannustaen.

Raportissa on selostettu OECM-määritelmää ja sen kriteereitä. MTK kiinnittää huomiota siihen, että raportin mukaan OECM-alueen rajauksen koon ja rauhoituksen pituuden tulisi olla riittäviä. MTK huomauttaa, että tulkintaa ei pidä tehdä liian tiukasti: pienemmilläkin alueilla ja lyhytaikaisemmillakin toimilla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta, joten mikäli muut OECM-alueeksi määrittämisen edellytykset kohteilla täyttyvät, ne tulee luokitella OECM-alueiksi.

OECM-työryhmä ehdottaa, että OECM-alueina huomioitaisiin ensivaiheessa sellaiset aluetyypit, joiden rajaus perustuu tunnistettuihin luontoarvoihin, joita turvataan suunnitelmallisesti ja joista on saatavilla paikkatietoaineisto. Lisäksi työryhmä ehdottaa monia potentiaalisia OECM-aluetyyppejä jatkoselvitettäväksi ja aluekohtaisesti arvioitavaksi. MTK pitää raportissa kuvattua etenemistapaa perusteltuna ja huomauttaa lisäksi, että tietojen lisääntyessä ja tiedonhallinnan kehittyessä OECM-alueiksi soveltuvia kohteita voi löytyä muistakin aluetyypeistä kuin niistä, jotka raportissa on nyt mainittu. Tavoitteena tulee olla, että kaikki OECM-kriteerit täyttävät alueet tunnistetaan, tunnustetaan ja saadaan raportoinnissa näkyviin. Aluetyyppien moninaisuudesta johtuen tavoitteeseen pääseminen edellyttää jatkoselvityksiä ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. MTK korostaa, että OECM-alueisiin liittyvien tulkintojen ja menettelyjen osalta on jatkossa käytävä tiivistä vuoropuhelua myös maanomistajien sekä maa- ja metsätalouselinkeinojen kanssa. 

MTK korostaa kansainvälisen vertailtavuuden tärkeyttä aluesuojelun tilastoinnissa. MTK:n käsityksen mukaan sekä suojelualueet että OECM-alueet ymmärretään käytännössä osin eri tavoin EU:n alueella, saatikka globaalisti. Työryhmän raportissa todetaan, että tiettävästi muissa Euroopan maissa ei ole vielä laadittu linjauksia OECM-käsitteen tulkitsemiseksi kansallisella tasolla komission linjausten odottamisen vuoksi. MTK toteaa, että nyt kun Suomen voi sanoa olevan OECM-asiassa jossain määrin edelläkävijä, raportissa ehdotettujen linjausten arviointi suhteessa muihin on vaikeaa. MTK tyytyy sen vuoksi toteamaan yleisesti, että OECM-alueisiin liittyvää kansainvälistä kehitystä on tarpeen seurata, jotta kansallisesti kyetään löytämään järkevä tapa tulkita erilaisia suomalaisia aluetyyppejä OECM-statuksen näkökulmasta.

OECM-työryhmä ehdottaa suojelualueiden ja OECM-alueiden tiedonhallintaa kehitettäväksi. MTK pitää ehdotusta kannatettavana. MTK toteaa ajantasaisten ja luotettavien tietojen sekä sujuvan tiedonhallinnan olevan perusedellytys myös OECM-alueiden kannalta.

Kommentit liitteen 6A aluetyypeistä: -

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat

+35820 4132454

+35840 920 9858

aiheet: lausunto