null Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Lausunto

Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

25.3.2022

Ministeriöt

MTK kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä asiassa. MTK toteaa asiasta seuraavaa:

Yleiset kommentit:

MTK pitää erittäin tärkeänä sitä, että vahinkojen ennaltaehkäisemiseen voidaan jatkossa myöntää avustusta. Avustukseen liittyvien menettelyjen on oltava käytännön toimijoiden kannalta niin kannustavia, ennakoitavia ja yksinkertaisia kuin EU:n valtiontukisääntelyn asettamissa rajoissa on mahdollista.

MTK korostaa vahinkoja aiheuttavien rauhoitettujen eläinten kanssa pärjäämisen edellyttävän sitä, että poikkeuslupiin perustuva karkotustoiminta, maatalouden tukijärjestelmään tai muihin toimintamalleihin perustuvat hanhipellot sekä avustus- ja korvausjärjestelmä muodostavat toimivan kokonaisuuden. Näin ollen avustus- ja korvausasioihin liittyvän viranomaisen antaman yleisen neuvonnan lisäksi MTK pitää tarpeellisena, että Neuvo2020-järjestelmään liittyvät mahdollisuudet tunnistettaisiin ja että sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi vahinkojen ennaltaehkäisemisen tukemisessa.

MTK viittaa rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annetun lain (15/2022) 10 §:ään, jonka mukaan avustusta voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Lakia koskevan hallituksen esityksen (154/2021 vp) perusteluissa todetaan, että tavarat voisivat olla esimerkiksi rauhoitettujen lintujen passiiviseen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita, ja palvelut voisivat olla esimerkiksi koirilla toteutettavaa lintujen aktiivista häirintää. MTK pitää toivottavana, että muuttokaudesta toiseen samankaltaisena toistuvien ennaltaehkäisytoimien tapauksessa avustusta ei tarvitsisi hakea joka kerta erikseen, vaan yhdellä avustushakemuksella voisi saada avustusta pidemmän ajanjakson kattaviin toimiin.

MTK kannustaa kehittämään sähköistä haku- ja käsittelyjärjestelmää, jotta menettelyt olisivat mahdollisimman sujuvia ja nopeita.

Pykäläkohtaiset kommentit:

1 § Sovellettavat säännökset

Ei kommentoitavaa.

2 § Euroopan unionin valtiontukisääntelyn soveltaminen

Ei kommentoitavaa.

3 § Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntäminen perustuisi kokonaisharkintaan ja arvioon ennalta ehkäisevien toimien odotetusta vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi. MTK pitää kokonaisharkinnassa huomioon otettavia seikkoja perusteltuina. MTK huomauttaa kuitenkin, että erilaisten ennalta ehkäisevien toimien vaikuttavuudesta ja muista vastaavista seikoista ei välttämättä ole kaikilta osin saatavilla kattavaa tietoa. Näin ollen voi olla käytännön kannalta tarpeellista ja myös kokonaisharkinnan näkökulmasta perusteltua myöntää avustusta myös kokeellisempiin toimiin, joilla voidaan arvioida saavutettavan tavoiteltuja vaikutuksia. Lisäksi MTK pitää tärkeänä, että tähän mennessä kertynyttä ja jatkossa kertyvää tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa pystytään hyödyntämään kuhunkin tilanteeseen sopivien toimien valitsemisessa ja siten myös myönteiseen päätökseen johtavien hakemusten tekemisessä. Tämä edellyttää viestintää, jonka tavoitteena on kertoa käytännönläheisellä tavalla avustuksen hakemisen mahdollisuudesta ja erilaisista keinoista vahinkojen välttämiseksi ja vähentämiseksi.

4 § Suunnitelma avustuksen käyttämisestä

Suunnitelmassa olisi esitettävä tiedot vahinkoa aiheuttavista rauhoitetuista eläinlajeista, vahinkojen laajuudesta ja ajoittumisesta sekä avustushakemuksen mukaisista toimista. MTK pitää suunnitelmallisuuden vaatimusta perusteltuna ja suunnitelmassa esitettäviä tietoja kokonaisharkinnan tekemisen kannalta tarkoituksenmukaisina. MTK toteaa kuitenkin, että suunnitelmalle ja sen tietosisällölle ei tule käytännön toiminnassa asettaa liian korkeita vaatimuksia. Suunnitelmalta ei siis pidä edellyttää sellaista sisältöä, jota tavanomainen avustuksenhakija ei pysty itse tuottamaan. Lisäksi MTK painottaa, että avustuksenhakijalla on tarvittaessa oltava sujuva mahdollisuus saada viranomaiselta neuvontaa tietosisällöltään riittävän ja muiltakin osin vaatimukset täyttävän suunnitelman laatimiseksi.

5 § Kirjanpitovelvollisuus

Avustuksensaajan olisi pidettävä yksityiskohtaista kirjanpitoa suunnitelman toteuttamisesta. MTK toteaa, että kirjanpitovelvollisuuteen liittyvää ylimääräistä ja aiheetonta hallinnollista raskautta on vältettävä. MTK pitää tarpeellisena, että avustuksen myöntämisen yhteydessä avustuksensaajalle annetaan selkeä ohjeistus kirjanpitovelvollisuudesta. Avustuksensaajalla on tarvittaessa muutoinkin oltava sujuva mahdollisuus saada viranomaiselta neuvontaa siitä, mitä kirjanpitovelvollisuuden asianmukainen täyttäminen käytännössä edellyttää.

6 § Tietojen ilmoitus- ja säilytysvelvollisuus

Ei kommentoitavaa.

7 § Maakotkan reviirillään ravinnoksi käyttämien porojen laskennallinen vahingon arvo

Ei kommentoitavaa.

8 § Voimaantulo

Ei kommentoitavaa


Anna-Rosa Asikainen

lakimies

luonnonsuojelun lakiasiat

+35820 4132454

+35840 920 9858

aiheet: lausunto, lausunnot