null MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

Lausunto

MTK lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

2.2.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö 

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025. 

MTK:n näkemyksen mukaan asetus on oikean suuntainen ja edistää vähäpäästöisten käyttövoimien käyttöönottoa Suomessa. Käytettävissä olevien budjettivarojen niukkuus asettaa rajoitteita tarjouskilpailuiden kautta liikkeelle saatavien hankkeiden määrälle väistämättä. Infrastruktuurituki on tunnistettu toimenpiteenä myös kansallisen biokaasuohjelman valmistelussa ja fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Puutteellinen infrastruktuuri on selkeä pullonkaula kuljetusyrityksillä käyttövoiman vaihtoa harkittaessa, mikä tulee hyvin esille SKAL:n helmikuussa 2022 julkaisemassa Kuljetusbarometrissä. Sen mukaan 85 % kuljetusyrittäjistä katsoo, että tankkaus- ja latausinfrastruktuurin puutteet estävät investointeja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin. 

MTK kannattaa 8§ Tuen saaja kohdassa tehtyä täsmennystä, että myös maatiloille voitaisiin myöntää tukea, jos hakemus ja jakeluasema täyttävät asetuksessa määritellyt myöntämisen edellytykset.  

MTK huomauttaa, että 10§ Tuen kohdistaminen ei sisällä vaihtoehtoa, jossa ryhmään 3 kuuluvat hankkeet voisivat saada tukien yhteenlasketusta summasta enempää kuin 1,7 milj.€ riippumatta siitä kuinka paljon hankekehittäjillä olisi kiinnostusta osallistua ryhmän 3 tarjouskilpailuihin. 

Tarjousten vertailun osalta MTK esittää, että 12§ 4 momenttia muutetaan siten, että ”TEN-T-asetuksessa tarkoitettuun ydinverkkoon kuuluva” muutetaan ”TEN-T-asetuksessa tarkoitettuun kattavaan verkkoon kuuluva”. Tämä muutos tekee tukimekanismista joustavamman, sillä se mahdollistaa tuen saamisen myös TENT-T ydinverkon ulkopuolisille alueille. Myös ydinverkon ulkopuolisilla alueilla on tarvetta vähäpäästöisille käyttövoimille, kuten liikennekaasulle. Biokaasua voidaan hyvin myös tuottaa näillä alueilla paikallisesti, kustannustehokkaasti ja tarvetta vastaavasti

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK ry


Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

aiheet: lausunto