null Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Lausunto

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

9.2.2021

Eduskunta

Pyydämme antamaan lausuntonne jaotellen sen esityksen pykälien mukaisesti

 

1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. kiittää mahdollisuudesta lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

MTK pitää lain tarkoitusta ja soveltamisalaa tarkoituksenmukaisena. Viime vuosina toimintaympäristö on muuttunut nopeasti, tämä tulee huomioida palvelujen järjestämisessä. Koronakriisi on entisestään kiihdyttänyt etätyötä, paikkariippumattomuutta ja digitaalisten palveluiden kehittymistä.

Kaikkiaan lain tarkoitus säätää valtion palveluiden saatavuudesta sekä toimintojen ja yksiköiden sijoittamisesta tavoitteista kokonaisvaltaisesti on kannatettava. Jatkotyössä tulee huomioida, että digitaaliset ja fyysiset palvelut täydentävät toisiaan. Niin kauan, kun kiinteissä nopeissa verkkoyhteyksissä on katvealueita Suomessa, voi palvelujen digitalisaatio lisätä eriarvoisuutta. Digiverkkojen investointivelkaa on nopeasti pienennettävä.

2 § Tavoitteet

MTK:n mielestä monissa kohdin esitetty lakiluonnos lähinnä luettelee toiveita ja mahdollisia toimintatapoja. Jatkovalmistelutta tulee pohtia tavoitteita alueellistamisen ja alueellistumisen näkökulmista. Jos halutaan alueellistaa, tulee hallinnonaloille asettaa konkreettisia velvoitteita edistää virastojen ja laitosten sekä niissä olevien työpaikkojen hajasijoittamista koko maan alueelle. Myös taloudellisuuden mittaamisessa käytettävät välineet tulisi tällöin määritellä laissa. Jos puolestaan tavoitteena on alueellistuminen, avataan entistä enemmän työtehtäviä alueriippumattomasti. Tällöin asiantuntija voi työskennellä etänä esimerkiksi virastoissa tai yksiköissä siitä riippumatta, missä yksikkö fyysisesti sijaitsee. Jos tavoitteena on alueellistuminen, tulee fyysiselle läsnäololle eri puolilla Suomea asettaa vähintään minimikriteerit. MTK:n näkemyksen mukaan alueellistumisella voidaan saavuttaa suurimmat hyödyt.

MTK:n mukaan valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Samalla tulee huomioida alueelliset erot ja tulevassa mallissa on oltava joustavuutta. Yhteispalveluverkon kehittämisellä voidaan saavuttaa isoja hyötyjä.

Alueellistamisen uudistamisen strategian mukaan lainsäädännön ja suunnittelun lähtökohdaksi otetaan tarpeet valtion läsnäololle sekä sen hyödyt edistäen koko maan tasapainoista kehittymistä. Valtion läsnäolon alueilla tulee perustua ensisijaisesti palvelutarpeeseen ja viranomaistoiminnan tehtävien järjestämiseen tuloksellisesti. MTK huomauttaa, että tavoiteltava tasapaino koskee niin maaseutua kuin kaupunkeja, niin Etelä- kuin Pohjois-Suomea. MTK peräänkuuluttaakin laajaa ymmärrystä siitä, että maaseudut ja kaupungit ovat keskenään syvässä symbioosissa. Suomen etu on koko maan tasapainoinen kehittäminen.

Esityksen tavoitteena on parantaa valtion viranomaistehtävien tuloksellisuuttaja varmistaa eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen vastaaminen siten, että yhdenvertaisuus, kielelliset oikeudet ja muut perusoikeudet toteutuvat. Lisäksi tavoitteena on vahvista alueiden elinvoimaisuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös vahvistaa valtion kilpailukykyätyönantajana. MTK muistuttaa tarpeesta joustavuuteen, koska alueiden tilanteissa on suuria eroja.

MTK kiinnittää huomiota esityksen kv-vertailuun. Siinä tuodaan esille Norjan malli: ”Valtion alueellistamispolitiikan tavoitteena on, että valtion työpaikat ja palvelutuotanto jakautuvat siten, että työmarkkinat kehittyvät maan kaikissa osissa, väestölle varmistetaan maan kaikissa osissa valtion palveluiden hyvä saatavuus, uudet ja alueellistettavat valtion toiminnot sijoitetaan pääsääntöisestä Oslon ulkopuolelle ja että kustannustehokkuus ja tehtävien tehokas suorittaminen otetaan huomioon, kun alueellistamisvaihtoehtoja arvioidaan.”

MTK:n mielestä Suomessa kunnianhimoa tulisi nostaa ja valtionhallinnon työpaikkojen jakautuminen maan kaikkiin osiin ja virastojen sijoittaminen pääkaupungin ulkopuolelle tulisi ottaa meilläkin nimenomaisesti laissa lausutuksi tavoitteeksi. Myös kustannustehokkuuden lisääminen etätyön ja digitalisaation avulla puoltaa valtion työpaikkojen tasa-arvoisempaa jakamista maakuntien kesken. Tämä tavoite voidaan saavuttaa sekä alueellistamisen tai alueellistumisen kautta.

MTK muistuttaa, että yhdenvertaisuus hallinnon sähköisten palvelujen käytössä edellyttää jokai-sen kansalaisen ja yrityksen saavan toimivan tietoliikenneyhteyden kohtuullisin kustannuksin. Ellei kansalainen tai yritys sellaista voi saada, niin hallinnollisen palvelun yhdenvertainen saatavuus on kuitenkin taattava jonkin muun palvelutavan avulla. Tulevaisuuden kannalta kannattaa panostaa digiyhteyksiin. MTK kehottaa myös tutustumaan ruotsalaiseen tutkimukseen Lausuntopalvelu.fi 3/3 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/infrastruktursval-sveriges-bredbandsmal-enteknoekonomisk-studie, jonka mukaan kiinteät, nopeat yhteydet ovat langattomia kustannustehokkaampia. MTK toteaa uudelleen, että Digi-infra on saatava nopeasti kuntoon kaikkialla Suomessa. Vasta tämän jälkeen palvelut siirtyvät verkkoon. Valtioneuvoston tuoreessa elvytysselonteossa eduskunnalle on tärkeä kirjaus siitä, miten yhteydet saadaan sinne, minne ne pelkästään markkinaehtoisesti eivät tulisi. 

3 § Valtakunnallinen suunnitelma

MTK:n näkemyksen mukaan suunnitelma on kattava, mutta MTK:n yllä esittämä tavoitteenasetanta joko alueellistamisen tai alueellistumisen lähtökohdista vaikuttaisi suunnitelmaan merkittävästi. Lisäksi MTK kannustaa pohtimaan Norjan mallin mukaisia kirjauksia suunnitelmaan.

4 § Toimielin

MTK huomauttaa, että 4 §:n toimielimestä puuttuu kokonaan hallinnon asiakkaiden, esimerkiksi elinkeinoelämän edustus. Palveluluiden rakentaminen kaukana asiakkaiden näkemyksistä ei voi johtaa optimaaliseen lopputulokseen. Toimielimessä tulisi olla esimerkiksi järjestöt edustettuina. Esimerkkiä voi hakea alueiden uudistumisen neuvottelukunnan kokoonpanosta. Lisäksi on syytä pohtia, tulisiko kunnilla olla myös suora edustus toimielimessä.

5 § Toimivalta

-

6 § Lain voimaantulo

MTK:n näkemyksen mukaan voimaantulon aikataulu on realistinen. MTK kuitenkin huomauttaa, että ennen voimaan tuloa tulee toimeenpano ja seuranta -kohtaan lisätä velvoite seurata valtion virastojen ja laitosten työpaikkamäärien kehitystä maakunnittain ja myös kuntaluokittain (esim. harvaan asuttu, kaupunkien läheinen, kaupunki, maakuntakeskus).

Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit

-


Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: lausunto, lausunnot